Икономически университет – Варна

Качество и експертиза на стоките

ОКС: Магистър

Форма на обучение:

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2022

Целта на обучението е получаване на висококвалифицирана подготовка в областта на качеството и експертизите на хранително-вкусовите и промишлени стоки. Студентите-магистри получават нови знания в областта на съвременните методи за анализ и експертиза на стоките, безвредността и безопасността на стоките, системите за управление на качеството, сертификацията на стоки и услуги, митнически контрол, съхранението, маркетинговата диагностика на стоките, рекламата, предприемачеството и малкия бизнес, защитата на потребителите

Завършилите магистри получават професионални компетенции, в т.ч.: да изпълняват ръководна длъжност в търговски, логистични, маркетингови, контролни и сертификационни отдели на фирмите; да извършват производствен, инспекционен и сертификационен контрол; да изграждат и одитират системи за управление на качеството; да извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на асортиментната политика, качеството на стоките, стандартизацията и сертификацията, защита интересите на потребителите и договорната политика.

Основните ключови компетенции, които придобиват магистрите са: за идентифициране и установяване на възможни фалшификации на стоките; за извършване на различни стокови експертизи и контрол; за изграждане, внедряване и одит на системи за управление на качеството; за планиране и разработване на рекламната дейност на фирмите; за разработване и законодателна закрила на търговските марки и географските означения на стоките; за прилагане на системи и схеми за сертификация на стоки и услуги; за защита на потребителските интереси; за упражняване на експертна и оценъчна дейност в различни сфери по целия жизнен цикъл на стоките.

              

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции, които придобиват студентите от ОКС „магистър“, обучаващи се в специалност „Качество и експертиза на стоките”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се студенти за възможната професионална реализация след завършването им.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с помощта на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира съвкупност от  общо научни, професионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, които да подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с качеството на стоките, неговото управление, анализ, оценка и експертиза. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които се формират с обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. разширяване и задълбочаване на теоретичната и практическата подготовка на студентите в областта на качеството и експертизата на стоките;
 2. придобиване на нови знания и практически умения за управление на качеството на стоките и услугите в съответствие със съвременните пазарни условия, като се акцентира както върху фундаменталните, така и върху приложните аспекти.

 III. Обучение по специалност Качество и експертиза на стоките

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини, които дават широка фундаментална подготовка на студентите от ДНДО в областта на: икономикс, количествени методи, мениджмънт и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини (за студенти СНУ и ДНДО), които целят да изградят профилирана подготовка в областта на стокознание на промишлените стоки, стандартизация, метрология и квалиметрия, стокознание на хранително-вкусовите стоки. По този начин студентите задълбочават своите знания относно качеството на стоките, неговото формиране, стандартизация, опаковка, съхранение, удостоверяване и контрол на стоките.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини (за студенти СС, СНУ и ДНДО), които са насочени към развиване на професионални знания, компетенции и практически умения, в областта на: съвременните методи за анализ и експертиза на промишлените и хранително-вкусовите стоки, безопасността на стоките в съответствие с европейските изисквания, системите за управление на качеството, сертификацията на стоките и услугите, търговските марки и рекламата на стоките, защитата на потребителските интереси и съвременните форми на търговския бизнес. На основата на практически лабораторни занятия студентите придобиват умения за идентификация на стоките, установяване на тяхната безопасност и методите за разкриване на фалшификация на стоките.

Обучението по специалността се реализира като се приемат кандидати, завършили висшето си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Срокът на обучение е диференциран по форми на обучение и област, от която идват обучаваните. За завършилите СС и СНУ обучението е с продължителност 2 семестъра, а за завършилите специалности в ДНДО – 3 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „магистър” по професионално направление „Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 IV.Възможности за реализация

Цел на специалност „Качество и експертиза на стоките” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в контролни и бизнес организации и/или техни подразделения и/или в структурите на публичната администрация, (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по качество и експертиза на стоките, (3) управляват поверените им ресурси на организациите-работодатели, (4) оползотворяват възможностите за бизнес развитие, (5) мислят креативно и анализират контролните и бизнес процеси (и в частност контрола на качеството и експертизата на стоките).

Завършилите тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на управлението, контрола и експертизата на качеството на стоките на публични и бизнес организации на следните позиции: експерти в специализирани фирми за стоков контрол; мениджъри по качеството на стоките; консултанти по разработване и внедряване на системи за управление на качеството; одитори на системи за управление на качеството и безопасността на стоките; експерти в областта на сертификацията на стоки и услуги и ръководители на сертифициращи фирми; мениджъри и специалисти по контролинг; експерти и вещи лица по стокови, митнически и съдебни експертизи; експерти в областта на защита на потребителските интереси и др.

 

 V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Качество и експертиза на стоките“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

 

 • Самостоятелност и отговорност:
 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност.
 • Компетентности за учене:
 • последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
 • Комуникативни и социални компетентности:
 • формулират и излагат ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявяват широк личен мироглед и показват разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват на някои от най-разпространените европейски езици.
 • Професионални компетентности:
 • планират, организират и управляват търговски, логистични, маркетингови, контролни и сертификационни фирми;
 • извършват производствен, инспекционен и сертификационен контрол;
 • изграждат, внедряват и одитират системи за управление на качеството;
 • извършват икономически проучвания, анализи и експертна дейност в областта на асортиментната политика, качеството на стоките, защита интересите на потребителите и договорната етика.
 • Основни ключови компетентности:
 • идентифицират и установяват фалшификации на стоките;
 • извършват различни стокови експертизи и контрол;
 • планират и разработват рекламната дейност на фирмите;
 • осъществяват дейности, свързани с разработването и законодателната закрила на търговските марки и географските означения на стоките;
 • разработват и прилагат системи и схеми за сертификация на стоки и услуги;
 • извършват защита на потребителските интереси;
 • прилагат съвременни форми на търговския бизнес;
 • извършват експертна дейност в различни сфери по целия жизнен цикъл на стоките.

 

 

Специалност
Начална година
2022
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Съвременни методи за анализ на стоки 9 6 Изпит 180 142 38
Експертиза на промишлените стоки 9 10 Изпит 300 262 38
Системи за управление на качеството 9 8 Изпит 240 210 30
Търговски марки и реклама на стоките 9 6 Изпит 180 150 30
Сертификация на стоките и услугите 10 7 Изпит 210 180 30
Експертиза на хранително-вкусовите стоки 10 10 Изпит 300 262 38
Безопасност на стоките 10 7 Изпит 210 180 30
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 158 22
Общо за Специализиращи 60 1800 1544 256
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1994 256


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 75 15
Чужд език-немски 10 3 90 75 15
Чужд език-френски 10 3 90 75 15
Чужд език-руски 10 3 90 75 15
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти