Икономически университет – Варна

Здравен менджмънт

Целта на обучението в специалност „Здравен мениджмънт” е придобиване на знания и умения за професионално управленска дейност в областта на здравеопазването.В този курс курсистите ще получат знания и разбиране за икономическите и управленските аспекти в дейността на лечебните заведения, съвременните тенденции в тях, добрите световни практики, както и функционирането на основните им структурни единици в пазарни условия. Формират се нови умения, свързани с вземане на управленски решения в условията на управление на българската здравна система.

Придобиването на професионална квалификация „Здравен мениджмънт“ се основава на Наредба №9 от 26 юни 2000 г. на Министерството на здравеопазването за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения (загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2001 г.), Заключителни разпоредби § 3, т.4.

Квалификацията „Здравен мениджмънт“ е с хорариум от 200 учебни часа, обучението се провежда по реда на чл. 43 от Закона за висшето образование и завършва със свидетелство за завършено обучение за повишаване на квалификацията.

Обучението е предназначено за:

  • дипломирани бакалаври и магистри в професионални направления „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“;
  • дипломирани бакалаври и магистри в професионални направления „Икономика“ и „Администрация и управление“.

 В учебния план на специалността са застъпени някои основни дисциплини в областта на здравния мениджмънт – фундаментални дисциплини, даващи общи икономически знания – „Икономика“, „Финансов мениджмънт“, „Маркетинг“, „Управление на качеството“, „Бизнес комуникации“ и специализиращи дисциплини: „Икономика на здравеопазването“, „Мениджмънт на лечебните заведения“, „Операционен мениджмънт“, „Стратегически мениджмънт на лечебните заведения“, „Бизнес планиране“, „Маркетингов мениджмънт“, „Данъчно облагане в здравеопазването“ и „Управленски информационни системи“.

Завършилите обучението си в тази квалификация получават свидетелство за професионална квалификация „Специалист „Здравен мениджмънт “. Те могат да се реализират като мениджъри в лечебните заведения и в други структури на управление на българската здравна система.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ