Икономически университет – Варна

Изисквания към докладите

Съдържание на доклада: резюме, ключови думи, изложение (въведение, теоретичен/литературен обзор, методика, резултати от изследването), заключение и използвана литература
Максимален обем: 8 стандартни страници, вкл.формули, таблици, фигури и използвана литература
Резюме: до 10 реда, представящо основните цели на доклада, използвани методи на изследване и изводи, на български и английски език
Ключови думи: до 5
Форматиране:

 • Текст: MS Word for Windows
 • Снимки, фигури, схеми и др.: формат *.TIFF, *. JPG
 • Page Setup:
 • Paper Size: A4
 • Top – 26 mm; Bottom; – 20 mm; Left – 20mm; Right – 20mm;.
 • Заглавие: 14 pt, Bold, Centered, с главни букви, на български и английски
 • Научно звание, степен, име и фамилия на автора,месторабота, email: 13 pt, Bold&Italic, Centered, на български и английски език
 • Резюме: шрифт Times New Roman Cyrillic,12 pt., на български и английски
 • Ключови думи: шрифт Times New Roman Cyrillic,12 pt. на български и английски език
 • Шрифт на доклада: Times New Roman, Times New Roman Cyrillic,12 pt.
 • Междуредие: трябва да се оформи като (Format –Paragraph – Line Spacing – 1,5 lines).
 • Текст: двустранно подравнен (Justify).
 • Нов абзац: отстъп 1 см.(Format – Paragraph – Special (First line) – 1 сm).
 • Заглавия на раздели: Centered, Bold
 • Таблици: поставят се на място в текста
 • Илюстрации и фигури: поставят се на място в текста, заглавия на английски и български език
 • Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до “n” (Footnote Text – 10 pt), в текста се спазва стандарта фамилия-година, например „ .....според Христов (1980)“. При цитиране на страници те се посочват в текста, например „според Николов et. al. (2010, 735-761)”

При издаване на доклада не се предвижда допълнително редактиране и коригиране. Отговорността за съдържанието на доклада е на автора.