Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура №3

ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет „Виртуална обсерватория на Пътя на коприната /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7124 1000/ по проект с референтен номер BSB 570 “Местната култура по пътя на коприната“, акроним SILC, финансиран по Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“ и съфинансиран от Министерство на регионалното развитие и благоустройството на Република България. 

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 30 април 2020 г.

  1. Решение за откриване на процедура
  2. Обявление за поръчка
  3. Документация
  4. Приложения (в DOC формат)

 

  1. Становище изх.№ КСИ-84/06.04.2020г. за осъществен предварителен контрол по реда на чл.232 от ЗОП.

Дата на публикуване: 10.04.2020 г.

      6. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 04.05.2020 г.

      7. Протокол вх.№ РД-20-491/08.05.2020 г.
      8. Протокол вх.№ РД-20-528/22.05.2020 г.
      9. Доклад от 22.05.2020 г.
     10. Решение от 04.06.2020 г.
     11. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

          Дата на публикуване: 04.06.2020 г.

     12. Договор
     13. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване 03.07.2020 г.

    14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Дата на публикуване 12.03.2021 г.