Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 4

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1321/24.10.2019 г. с предмет: "Доставка на компютърна техника за нуждите на ИУ-Варна за 2020г.“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3020 0000 „Компютърно оборудване и принадлежности/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 02 април 2020 г.

  1. Документация
  2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 23.03.2020 г.

      3. Протокол
      4. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 08.05.2020 г.

      5. Договор по Обособена позиция №1
      6. Договор по Обособена позиция №2

Дата на публикуване: 26.06.2020 г.