Икономически университет – Варна

Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява №3

ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-378/16.03.2020 г. с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 7993 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 26 март 2020 г.

  1. Документация
  2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 16.03.2020 г.

     3. Протокол
     4. Информация по реда на чл. 98, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ППЗОП

Дата на публикуване: 22.04.2020 г.

      5. Договор

Дата на публикуване: 22.06.2020 г.