Икономически университет - Варна

Годишник на Икономически университет – Варна

ISSN 0861 – 6752

Годишникът е академично издание на Икономически университет – Варна. Излиза от 1927 г. като Годишник на Висшето търговско училище – Варна. След това има промени в заглавието му. От 1991 г. и до сега е Годишник на Икономически университет – Варна.

Годишникът е форум за публично представяне на фундаментални, теоретични, методологически и приложни изследвания осъществени от академичния състав на Икономически университет – Варна. С него се поощрява плурализма в икономическата наука, стопанското управление, счетоводната наука, статистиката, маркетинга, търговията, туризма, правото, информатиката.

Годишникът с включените в него научни изследвания е доказал своята полезност и необходимост, както за развитието на макроикономиката, микроикономиката, финансите, счетоводството, финансовия контрол, статистиката и иконометрията, международните икономически отношения, стопанското управление, маркетинга, туризма, информатиката, икономиките на индустрията, търговията, строителството, стокознанието, местното управление и др., така и за развитието на академичния състав на Икономически университет – Варна и за подобряване на обучението на студентите, специализантите и докторантите в него.

Годишникът е включен в международни справочници. Издава се на български език, с резюмета на английски, немски и руски езици. Изпраща се в около 50 висши училища и библиотеки във Великобритания, Германия, Русия, САЩ, Япония, Белгия, Украйна, Унгария, Словения, Полша, Словакия, Литва, Латвия и Казахстан.

Годишникът на ИУ - Варна е включен в системата за рефериране и индексиране CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

Редакционната колегия включва водещи преподаватели и изследователи от университета, както и изтъкнати учени и експерти в международнта научна общност, което осигурява високо качество на научния продукт, публикуван в изданието.

проф. д-р Стефан Вачков - главен редактор
проф. д-р Маргарита Бъчварова - зам.- главен редактор
проф. д-р Стоян Маринов
проф. д-р Стоян Стоянов
проф. д-р Фаня Филипова
проф. д-р Пламен Илиев
проф. д-р Юлиан Василев
проф. д-р Веселина Димитрова
доц. д-р Силвия Благоева
доц. д-р Виолета Димитрова
доц. д-р Данчо Петров
доц. д-р Денка Златева
доц. д-р Добрин Добрев
доц. д-р Калоян Колев
доц. д-р Радан Мирянов
Емилия Киречева - секретар

Правилата за публикуване в Годишник на Икономически университет - Варна са публикувани в "Университетски вести", брой 45, стр. 582 (съдържа пълният текст на реда за оформяне на ръкописи, структура, форматиране, цитиране и т.н.). Броевете на "Университетски вести" са налични във всяка катедра.

Научните трудове за публикуване в Годишника се представят на техническия секретар. Ръкописите се приемат целогодишно. Те се представят в два екземпляра и се регистрират в дневник по реда на постъпването си. Не се приемат и не се регистрират ръкописи, които не отговарят на изискванията за публикуване.

Първата страница на ръкописа да съдържа последователно следната информация: заглавие на научния труд, в дясно над заглавието класификационните кодове от Универсалната десетична класификация и EconLit, научно звание, научна степен, име и фамилия на автора или на авторите. Заглавията на научните трудове не трябва да съдържат абривиатури.

Ръкописите трябва да са форматирани: написани под Word за Windows, шрифт Times New Roman, размер 14 pt, междуредие 1,5 lines, размерът на таблиците и схемите да не е по-голям от формат A4. В дясно над заглавието се вписват два класификационни индекса. Те са:

  • УДК (от Универсалната десетична класификация)
  • EconLit (от EconLit Classification System).

Двете класификационни схеми са публикувани в раздел Библиотека.

Публикуваните материали в Годишника биват студии и монографии.
Студията е завършена научна концепция представяща оригинално изследване на даден единично представен проблем, изложен системно и задълбочено. Тя има обем 50 – 55 машинописни страници.

Монографията е научноизследователски труд посветен на цялостно комплексно изследване на само един значим проблем, разработен самостоятелно или колективно, съдържащ значими оригинални, теоретични приноси на високо научно равнище. Тя е в обем от 60 до 120 страници.

Ръкописите трябва да бъдат напечатани стандартно (30 реда по 60 знака в ред) придружени с резюме в 2 екземпляра. Представят се на хартиен и електронен носител.

В структурно отношение всеки представен за отпечатване научен труд в Годишника трябва да се състои от: въведение, две - три глави, всяка от които съдържа поне две точки, заключение, използвана литература и приложения, които в своето единство не трябва да надхвърлят 55 стандартни машинописни страници за студия и до 120 страници за монография, която е част от дисертация за доктор на науките. Монографиите за втора хабилитация не трябва да представляват части от задължителната за публикуване монография по Закона за развитие на академичния състав в Република България.

Забележките под линия да са номерирани с арабски цифри и да са ограничени по обем и брой. Включените в изследването формули да се номерират с числа от 1 до n, отляво на тяхното представяне. Графиките и диаграмите трябва да са означение като фигури, номерирани последователно с арабски цифри, като наименованието им се изписва под фигурата. Таблиците да се номерират последователно с арабски цифри в горния десен край над заглавието и да бъдат номерирани. Научният труд е желателно да не бъде обременен с голям брой таблици.

Списъкът с използваната литература следва да бъде след основния текст с последователна номерация с арабски цифри по фамилия на авторите, първо на кирилица след това на латиница и на други езици.

Ръкописите на монографиите и студиите се придружават от препис на протокола от заседанието на основното звено, което ги е обсъждало и с предложение за публикуване. Протоколът се подписва от ръководителя на основното звено. Хабилитираните преподаватели могат да представят ръкописи, които не са обсъждани в основните звена.

Предложенията за избор на рецензенти се правят от главния редактор и се приемат с явно гласуване от членовете на редколегията. Избраните рецензенти са задължени в едномесечен срок да изготвят рецензиите. Тя трябва да съдържа заключение с категоричен извод за качеството на рецензирания научен труд, препоръки за подобряване на съдържанието му и препоръки за публикуването му.

На основата на двете рецензии протокола от заседанието и авторски доклад, научният редактор представя писмен доклад, в който взема отношение по направените доработки и ясно изразява становище за публикуване или отхвърляне на ръкописа.

Екземплярът от коригирания ръкопис и електронният носител на неговото съдържание се предават на техническия секретар на редакционната колегия. На отделен лист и в електронния носител се представят заглавието, името и фамилията на автора с техните академични длъжности, резюме до 150 думи в 3 екземпляра и по целесъобразност до 3 ключови думи.

Годишникът на Икономически университет – Варна излиза веднъж годишно в обем 500 печатни страници в издателски формат 70/100/16. Тиражът му е 200 броя. Съдържанието му, което включва 8 – 10 студии е подвързано в общо тяло. При определени условия могат да се правят допечатки на публикуваните трудове (отделни студии) в самостоятелно книжно тяло за продажби. Цената се определя от издателския съвет.


Годишник Том 85 / 86,
2013 - 2014

Годишник
Том 83, 2011

Годишник
Том 82, 2010

Годишник
Том 81, 2009

Годишник
Том 80, 2008