Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 4


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – публично състезание с предмет „Доставка на литература и периодика по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 2221 2000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 05 октомври 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Обявление за поръчка
3. Документация
4. Техническа спецификация
5. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 14.09.2017 г.

6. Уведомително писмо за отваряне на ценовите предложения

Дата на публикуване: 06.10.2017 г.

7. Протоколи вх.№ РД-20-720/06.10.2017г. и вх. № РД-20-748/12.10.2017 г.
8. Доклад вх.№ РД-20-749/12.10.2017 г.
9. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 12.10.2017 г.

10. Договор
11. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 16.11.2017 г.

12. Обявление за приключване на договор

Дата на публикуване: 11.01.2019 г.