Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възлагана чрез процедура № 6


ДОКУМЕНТАЦИЯ към процедура по обявена от Икономически университет – Варна обществена поръчка с ред за възлагане – договаряне без предварително обявление с предмет „Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства „Владислав Варненчик“, „Младост“ и „Аспарухово“” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 0912 1200 „Газ за битови нужди“/.

СРОК за влизане на решението в сила - 16.30 часа на 24 ноември 2017 г.

1. Решение за откриване на процедура
2. Покана за участие в процедурата
3. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 27.11.2017 г.

4. Доклад вх.№ РД-20-897/01.12.2017 г.
5. Решение за избор на изпълнител

Дата на публикуване: 01.12.2017 г.

6. Договор
7. Обявление за възложена поръчка

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.