Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-20/16.01.2017 г. с предмет: "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 5032 3000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 23 януари 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. Eдинен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/

Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 24.01.2017 г.

5. Протокол

Дата на публикуване: 30.01.2017 г.

6. Договор

Дата на публикуване: 17.02.2017 г.