Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 3


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-149/16.02.2017 г. с предмет: "Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4411 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 23 февруари 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. Eдинен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/

Дата на публикуване: 16.02.2017 г.

4. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 23.02.2017 г.

5. Протокол

Дата на публикуване: 02.03.2017 г.

6. Договор

Дата на публикуване: 28.03.2017 г.