Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 6


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-494/20.04.2017 г. с предмет: "Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна” /кодове, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3234 2410 и 3865 2120/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 27 април 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 20.04.2017 г.

3. Протокол

Дата на публикуване: 09.05.2017 г.

4. Договор

Дата на публикуване: 06.06.2017 г.