Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 9


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1239/31.08.2017 г. с предмет: "Доставка на оградни елементи с включен монтаж” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3492 8220/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 07 септември 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. ЕЕДОП
4. Визуализация

Дата на публикуване: 31.08.2017 г.

5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 07.09.2017 г.

6. Протокол

Дата на публикуване: 13.09.2017 г.

7. Договор

Дата на публикуване: 05.10.2017 г.