Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 11


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1591/30.11.2017 г. с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедиини проектори” /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 3020 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 07 декември 2017 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)
3. ЕЕДОП

Дата на публикуване: 30.11.2017 г.

4. Протокол

Дата на публикуване: 12.12.2017 г.

5. Договор

Дата на публикуване: 30.01.2018 г.