Икономически университет – Варна

Обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява № 2


ДОКУМЕНТАЦИЯ към обществена поръчка, обявена от Икономически университет – Варна с ред за възлагане - събиране на оферти с обява изх. № РД-21-1090/20.06.2018 г. с предмет: "Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ - 4861 0000/.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите - 16.30 часа на 27 юни 2018 г.

1. Документация
2. Приложения (в DOC формат)

Дата на публикуване: 20.06.2018 г.

3. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата на публикуване: 27.06.2018 г.