Икономически университет – Варна

Профил на купувача - 2017 г.


1. Обявления за предварителна информация:

2. Пазарни консултации:

3. Становища от АОП от упражнен предварителен контрол:

3.1. Становище за осъществен контрол по чл.233 от ЗОП

Дата на публикуване: 20.12.2017г.

4. Обществени поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява /покана до определени лица/:

ID на информация за публикация на обява в АОП
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
9070940 "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедийни проектори."      30.11.2017 г.
90 67852 "Абонамент за научни бази данни и научна информация и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж."      15.11.2017 г.
90 67852  "Доставка на оградни елементи с включен монтаж."      31.08.2017 г.
90 66895 "Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет – Варна."      03.08.2017 г.
90 64612 "Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен блок – 3 по реда на чл.151 от ЗУТет - Варна."      25.05.2017 г.
90 63504 "Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна."      20.04.2017 г.
90 62881 "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на ИУ-Варна."      31.03.2017 г.
90 61947 "Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна."      02.03.2017 г.
90 61498  "Доставки на строителни материали за нуждите на Икономически университет – Варна."      16.02.2017 г.
90 60663 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за черно-бял дигитален печат Oce VarioPrint 6160 Ultra."      16.01.2017 г.
90 60662 "Абонаментно поддържане и ремонт на система за цветен дигитален печат CANON IR C7260I."      16.01.2017 г.


5. Обществени поръчки, възлагани чрез процедури:

Уникален номер на поръчката в РОП (идентификационен номер на Решение)
Предмет на поръчката
Дата на създаване на страницата
816165 "Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна с изключение на кметствата "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово"      22.11.2017 г.
815520  "Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна."      17.11.2017 г.
814755 "Снабдяване с природен газ за отопление на обекти стопанисвани от Икономически университет – Варна на обособена територия на Община Варна за кметства "Владислав Варненчик", "Младост" и "Аспарухово."      14.11.2017 г.
805459 "Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Икономически университет - Варна."      15.09.2017 г.
805222 "Доставка на литература и периодика по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/, финансиран от Eвропейския социален фонд и Eвропейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж."      14.09.2017 г.
804698 "Избор на изпълнител за изработка, дизайн и доставка на рекламни материали по проект BG05M2OP001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели – гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/.      12.09.2017 г.
793870 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Икономически университет – Варна."      30.06.2017 г.
791901 "Доставки на строителни материали и изделия за нуждите на Икономически университет – Варна."      16.06.2017 г.