Икономически университет – Варна

Докторантска мобилност

От новия програмен период 2022 г. – 2027 г. докторантите на ИУ – Варна имат нови възможности да се възползват от програмата „Еразъм + „. Всички обучаващи се в ОНС „доктор“  и наскоро завършилите докторантурата  си лица (до 12  месеца след датата на дипломиране) ще могат да предприемат  краткосрочни мобилности за обучение или стаж със или без период на виртуален компонент. Докторантите могат да реализират мобилност само в партньорско висше учебно заведение, притежаващо Еразъм харта, или в легитимно партньорско висше училище от партнираща на програма „Еразъм+“ държава, с което ИУ – Варна има сключен междуинституционален договор за обмен на докторанти в същата област на знание/специалност, или в предприятия, технологични центрове, лаборатории, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни държави.

Целта на това действие е да допринесе за създаването на европейско пространство за образование, да укрепи връзката между образованието и научните изследвания, да насърчи уменията за критично мислене на студенти от всички дисциплини и всички образователни степени (включително бакалавърска, магистърска и докторска степен). Целта е също така да се насърчи пригодността за заетост, социалното приобщаване, гражданската ангажираност, иновациите и устойчивостта на околната среда в Европа и извън нея, като се даде възможност на всеки студент да учи или да се обучава в чужбина като част от обучението си.

За цел дългосрочна мобилност могат да кандидатстват и дипломирани докторанти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на докторанта да бъде в сферата му на обучение в ИУ – Варна.

Изискванията за докторантска мобилност са следните: 

  • Кандидата да е докторант в ИУ – Варна.
  • Докторанти да няма отрицателни атестации ( една или няколко). 
  • Мобилността да отговаря на специалността на докторанта.
  • Мобилността да има добавена стойност. 

*Право на участие имат само активните към момента докторанти, които не са в процес на прекъсване.

 

 

Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината. Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Очакваните грантове за докторантски мобилности се изчисляват по следният начин:

70 евро на ден до 14-ия ден на дейността и 50 евро на ден между 15-ия до 30-ия ден на дейността.

Кандидатите могат да получат допълнително финансиране при пътуване със зелен транспорт 50 евро, при необходимост могат да се добавят и индивидуална подкрепа 70 евро или 50 евро в зависимост от продължителността на мобилността.

Докторантите могат да кандидатстват по всяко време със следните документи, предадени на отдел "Международно сътрудничество":

- Invitation Letter от приемащата организация/ институция, където се упоменава периода на престой на докторанта (ТУК).  

- Заявление свободен текст до "Комисията по академичен обмен", с обосновка и информация за мобилността,  за приемащия университет/ организация, където ще се проведе. Важно е да се отбележи как и по какъв начин тази мобилност ще помогне за компетенцията на кандидата и да е в неговата сфера.

 

 

Докторантите трябва да подготвят следните документи, след като са били одобрени от "Комисията по академичен обмен". 

- Learning Agreement short-term doctoral mobility: Селектираните докторанти подготвят Learning Agreement в един екземпляра. Документът се подписва от докторанта, факултетния координатор и организацията (ТУК).      

 - Договор за отпускане на финансова помощ: Докторантите подписват договор за получаване на субсидия по програма "Еразъм+" преди заминаването си. Договорът се изготвя в стая 123. Възможно е подписване на договор с упълномощено лице с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания: ТУК. След подписване на договора се изплащат 80% от сумата за целия период на практиката. При завръщане и представяне на отчетните документи, включително и за зеленият транспорт, ще изчислим реалния престой и ще изплатим останалите 20%. Ако реалният престой е по-кратък от датите в договора, остатъка от субсидията ще бъде в по-малък размер. Субсидията се превежда по лична банкова сметка на участника. Ако сметката е открита в чуждестранна банка е задължително точното попълване на полето „адрес на банката“, както и адреса на студента в чужбина.

При завръщането си докторанта трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:

- Сертификат за престой –  документ, издаден от университета партньор, удостоверяващ престоя на студента в него, преведен на български от лицензирана агенция. Ако се използва двуезичната бланка на ИУ-Варна няма необходимост от превод на български език (ТУК).

- Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем/ фактура от хотел, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.

- Документ доказващ използването на зелен транспорт – касови бележки, билети. 

- Клетвена декларация за използването на зелен транспорт по образец (ТУК). 

- Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, получава се автоматично по имейл.

- Декларация за банкова сметка – задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.

Отказ от отговорност за използване във всички комуникационни материали

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.