Икономически университет – Варна

Докторантска мобилност

От новия програмен период 2022 г. – 2027 г. докторантите на ИУ-Варна имат нови възможности да се възползват от програмата „Еразъм + „. Всички обучаващи се в ОНС „доктор“  и наскоро завършилите докторантурата  си лица ( до 12  месеца след датата на дипломиране) ще могат да предприемат  краткосрочни мобилности за обучение или стаж със или без период на виртуален компонент. Докторантите могат да реализират мобилност само в партньорско висше учебно заведение, притежаващо Еразъм харта, или в легитимно партньорско висше училище от партнираща на програма „Еразъм+“ държава, с което ИУ-Варна има сключен междуинституционален договор за обмен на докторанти в същата област на знание/специалност, или в предприятия, технологични центрове, лаборатории, научноизследователски институти, центрове за обучение, търговски предприятия, НПО и др. в рамките на европейските програмни държави.

Целта на това действие е да допринесе за създаването на европейско пространство за образование, да укрепи връзката между образованието и научните изследвания, да насърчи уменията за критично мислене на студенти от всички дисциплини и всички образователни степени (включително бакалавърска, магистърска и докторска степен). Целта е също така да се насърчи пригодността за заетост, социалното приобщаване, гражданската ангажираност, иновациите и устойчивостта на околната среда в Европа и извън нея, като се даде възможност на всеки студент да учи или да се обучава в чужбина като част от обучението си.

За цел дългосрочна мобилност могат да кандидатстват и дипломирани докторанти при условие, че са били селектирани преди завършването си и реализират практиката си до една година след завършването си. Важно условие е практиката на докторанта да бъде в сферата му на обучение в ИУ-Варна.

 

 

Изискванията за докторантска мобилност са следните: 

- Кандидата да е докторант в ИУ-Варна.

-  Докторанти да няма отрицателни атестации ( една или няколко). 

- Мобилността да отговаря на специалността на докторанта.

- Мобилността да има добавена стойност. 

*Право на участие имат само активните към момента докторанти, които не са в процес на прекъсване.

 

 

Желаещите да участват в програмата могат да кандидатстват по всяко време през годината. Средствата по програмата за практика са строго определени и заявления за участие се приемат до изразходване на субсидията.

Очакваните грантове за докторантски мобилности се изчисляват по следният начин:

70 евро на ден до 14-ия ден на дейността и 50 евро на ден между 15-ия до 30-ия ден на дейността.

Кандидатите могат да получат допълнително финансиране при пътуване със зелен транспорт 50 евро, при необходимост могат да се добавят и индивидуална подкрепа 70 евро или 50 евро в зависимост от продължителността на мобилността.

Докторантите могат да кандидатстват по всяко време със следните документи, предадени на отдел "Международно сътрудничество":

- Invitation Letter от приемащата организация/ институция, където се упоменава периода на престой на докторанта (ТУК).  

- Заявление свободен текст до "Комисията по академичен обмен", с обосновка и информация за мобилността,  за приемащия университет/ организация, където ще се проведе. Важно е да се отбележи как и по какъв начин тази мобилност ще помогне за компетенцията на кандидата и да е в неговата сфера.

 

 

Докторантите трябва да подготвят следните документи, след като са били одобрени от "Комисията по академичен обмен". 

- Learning Agreement short-term doctoral mobility: Селектираните докторанти подготвят Learning Agreement в един екземпляра. Документът се подписва от докторанта, факултетния координатор и организацията (ТУК).      

 - Договор за отпускане на финансова помощ: Докторантите подписват договор за получаване на субсидия по програма "Еразъм+" преди заминаването си. Договорът се изготвя в стая 123. Възможно е подписване на договор с упълномощено лице с нотариално-заверено пълномощно. Образец на пълномощно с минималните изисквания: ТУК. След подписване на договора се изплащат 80% от сумата за целия период на практиката. При завръщане и представяне на отчетните документи, включително и за зеленият транспорт, ще изчислим реалния престой и ще изплатим останалите 20%. Ако реалният престой е по-кратък от датите в договора, остатъка от субсидията ще бъде в по-малък размер. Субсидията се превежда по лична банкова сметка на участника. Ако сметката е открита в чуждестранна банка е задължително точното попълване на полето „адрес на банката“, както и адреса на студента в чужбина.

При завръщането си докторанта трябва да отчетете следните документи в 15 дневен срок:

- Сертификат за престой –  документ, издаден от университета партньор, удостоверяващ престоя на студента в него, преведен на български от лицензирана агенция. Ако се използва двуезичната бланка на ИУ-Варна няма необходимост от превод на български език (ТУК).

- Втори документ, удостоверяващ реалния престой в чужбина*: билети от пътуването (отиване и връщане + бордни карти, ако сте пътували със самолет); копие от международния паспорт, ако на него има печати от границите; или договор за наем/ фактура от хотел, преведен на български от лицензирана агенция с посочени дати на настаняване и напускане.

- Документ доказващ използването на зелен транспорт – касови бележки, билети. 

- Клетвена декларация за използването на зелен транспорт по образец (ТУК). 

- Електронен въпросник на английски език към Националната агенция по програма Еразъм+, получава се автоматично по имейл.

- Декларация за банкова сметка – задължително е точното попълване на полето адрес на банката, ако сметката е открита в чуждестранна банка, както и е необходимо посочването на адреса на студента в чужбина.