Икономически университет – Варна

Чуждестранни граждани

Чуждестранните граждани могат да кандидатстват по условията и реда, установени за български граждани, ако:

1. имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

2. имат статут на бежанци;

3. са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина;

4. са граждани на държавите-членки на ЕС и Европейското икономическо пространство;

5. са лица с двойно гражданство, едното от които българско или на страна-членка на ЕС.

Чуждестранните граждани, приети за обучение в ОКС "магистър" по реда на чл. 4, ал. 1 от ПМС № 103/1993 г. и чл. 3 от ПМС № 228/1997 г. и завършили ОКС "бакалавър", кандидатстват и се обучават в ОКС "магистър" при условията и по реда за приемане на българските граждани, съгласно чл. 11, ал. 3, т. 3 и ал. 4 от Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България.

 

Приемане на чуждестранни студенти от страни извън ЕС и ЕИП

Приемът на чуждестранни граждани за обучение в ОКС "магистър" се урежда с Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на Република България – раздел IV. Чуждестранните граждани могат да кандидатстват и да се обучават:

1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;

2. съгласно актове на Министерския съвет;

3. срещу заплащане по реда на чл. 95, ал. 8, 9, 11 на ЗВО.

Чуждестранните граждани се приемат за обучение чрез конкурс, като представят следните документи:

1. заявление;

2. диплома за завършено висше образование;

3. приложение към дипломата с оценките и скала на оценяване;

4. документ за владеене на български език, издаден от висше училище в Република България, или документ от изпит, положен пред комисия в ИУ-Варна – за кандидатите, които няма да преминават специализирана езикова подготовка (с изключение на кандидатите за специалности с обучение на чужд език);

5. уведомително писмо за признато висше образование по реда на Правилата на ИУ – Варна за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища – за кандидатите, завършили чуждестранни висши училища.

Документите се представят преведени на български език, легализирани и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред на легализациите, преводите и заверките на документи.

При записване, чуждестранните граждани представят документите, предвидени за български граждани.

Годишната такса за обучение се определя с постановление на Министерския съвет за съответната година. Превежда се в началото на всеки семестър по банкова сметка.

За чуждестранните студенти с двойно гражданство, едното от които е българско, се заплаща 50% от таксата за чуждестранни студенти, съгласно чл. 95, ал.10 от ЗВО.