Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

Прием на докторанти

за учебната 2021/2022 г.

Професионално направление Докторска програма Форма на обучение
Редовно
бр.
Задочно
бр. 

1

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

2

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

 

3

3.8. Икономика

Финанси

3

 

4

3.8. Икономика

Статистика и демография

2

 

5

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

1

6

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

7

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

 

8

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

1

1

9

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

 

10

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

11

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

 

12

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

13

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

14

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

 

15 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

3

 

16 

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 

 

 

ОБЩО

36

2

 

Конкурсът е обявен на основание Решение на МС №437/02.06.2021 г. и решения на съответните факултети, и е обнародван в ДВ, бр. 68/17.08.2021 г.

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване на обявата в Държавен вестник.
Конкурсните изпити по специалността и чужд език ще се проведат през месец декември 2021 г. г.

 

За допълнитена информация:
052 830 813
doktoranti@ue-varna.bg
e.kirecheva@ue-varna.bg
slavena_tsoneva@ue-varna.bg
dmbakalova@ue-varna.bg