Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
На вниманието на кандидат-докторантите.

Изпитите ще бъдат провеждани присъствено в oсновна сграда на ИУ-Варна на адрес: бул. Княз Борис I №77.

Във връзка с противоепидемичните мерки, въведени със заповед №РД-01-973/26.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването, както и решение на Академичния съвет на Икономически университет – Варна от 25.11.2021 г., достъпът до изпитите ще се осъществява при наличието на зелен сертификат или отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в изпитните зали изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди влизане в изпитните зали), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SASR-CoV-2.

Изискуемите документи ще се проверяват на трите пропускателни пункта, организирани с цел осигуряване безопасността на работещите и посетителите в университета.

В рамките на сградата на Икономически университет – Варна е задължително да се носи предпазна маска, която покрива носа и устата, по време на целия престой на закрито, вкл. и по време на изпитите.

Конкурсните изпити за редовния кандидат-докторантски прием ще се проведат, както следва:

1. Конкурсен изпит по специалността: 14 декември 2021 г., зала 316, начало - 8:30 часа.

2. Конкурсни изпити по чужд език: 17 декември 2021 г.

- Немски език: 09:30 ч., зала 322.

- Английски език: 13:30 ч., зала 511.

- Руски език: 11:00 ч., зала 322.

- Френски език: 08:30, зала 322.

Прием на докторанти за учебната 2021/2022 г. Конкурсът е обявен на основание Решение на МС №437/02.06.2021 г. и решения на съответните факултети, и е обнародван в ДВ, бр. 68/17.08.2021 г. (ПРИКЛЮЧИЛ срок за подаване на документи)

Професионално направление Докторска програма Форма на обучение
Редовно
бр.
Задочно
бр. 

1

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

2

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

 

3

3.8. Икономика

Финанси

3

 

4

3.8. Икономика

Статистика и демография

2

 

5

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

1

6

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

7

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

 

8

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

1

1

9

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

 

10

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

11

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

 

12

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

13

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

14

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

 

15 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

3

 

16 

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 

 

 

ОБЩО

36

2

 

 

За допълнитена информация:
052 830 813
doktoranti@ue-varna.bg
e.kirecheva@ue-varna.bg
slavena_tsoneva@ue-varna.bg
dmbakalova@ue-varna.bg