Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

И К О Н О М И Ч Е С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т  –  В А Р Н А

На основание Решение на Министерски съвет № 241/25.04.2019 г. и решения на съответните факултети

 

ПРЕОБЯВЯВА

конкурси за прием на докторанти

(обявен в ДВ, бр. 19/ 6 март 2020 г.)

за учебната 2019/2020 г. по следните докторски програми:

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в Държавен вестник.

 

 

Професионално направление

 

Докторска програма

 

Държавна поръчка

Ред.

Зад.

1.

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

2.

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3.

3.8. Икономика

Финанси

3

 

4.

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

2

 

5.

3.8. Икономика

Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

1

 

6.

3.8. Икономика

Икономика и управление (търговия)

2

 

7.

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

8.

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

9.

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

10.

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

1

 

11.

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

12.

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

 

13.

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

 

 14.

3.9. Туризъм

Икономика и управление (туризъм)

1

 

 15.

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 

 

 

ОБЩО:

26

 

 

Срок за подаване на документи: 06 март 2020 - 06 май 2020 г.

 

За информация - отдел „Научноизследователска дейност и докторантура”, каб. 503, тел. 052/830 813, e-mail: doktoranti@ue-varna.bg, e.kirecheva@ue–varna.bg.

За периода на извънредното положение, обявено в страната, документи ще се приемат и по ел.поща. За целта заявлението трябва да е подписано и сканирано. Приложете всички документи, както и документ за платената такса.