Икономически университет – Варна

Обявени конкурси


Приключи приемът на кандидати по обявения в ДВ бр.68/08.08.2023 г. конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г. Кандидатите подали документи за участие ще получат уведомителни писма за допускането си / недопускането си.

Конкурсните изпити (съгл. заповед № РД-06-182/13.10.2023 г.) ще се проведат както следва:

1. Изпит по специалността - 12.12.2023 г. в зала 301, начало -08:30 ч.

2. Изпит по чужд език - 

            английски език - 14.12.2023 г. , зала 322, начало - 13:00 ч.

            немски език - 14.12.2023 г., зала 322, начало - 10:00 ч.

           руски език - 14.12.2023 г., зала 305, начало - 10:00 ч.

 

Успешна подготовка!

За допълнителни въпроси и уточнения може да се свържите с отдел НИДД, 052 830 813, doktoranti@ue-varna.bg.

 

 

 

 

Професионално направление Докторска програма План за 2023/2024 година
Редовно Задочно

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3.8. Икономика

Финанси

2

 

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

1

 

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

 

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

2

 

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 
 

ОБЩО:

27

1