Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

Икономически университет – Варна
на основание решение на Министерски съвет № 441/22.06.2023 г., ДВ бр.68/08.08.2023 г.

ОБЯВЯВА

конкурс за прием на докторанти за учебната 2023/2024 г. по следните докторски програми:

Професионално направление Докторска програма План за 2023/2024 година
Редовно Задочно

3.7. Администрация и управление

Социално управление

2

 

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

 

3.8. Икономика

Финанси

2

 

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

 

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

1

1

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

 

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

1

 

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

 

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

1

 

3.8. Икономика

Стокознание

1

 

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

 

3.8. Икономика

Маркетинг

2

 

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

2

 

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

2

 

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

2

 

4.6. Информатика и компютърни науки

Информатика

3

 
 

ОБЩО:

27

1

Срок за подаване на документи в отдел НИДД – 2 месеца от публикуване в ДВ бр.68/08.08.2023 г.

Изптите по специалността и чужд език се провеждат през месец декември.