Икономически университет - Варна

Обявени конкурси

Икономически университет - Варна

ОБЯВЯВА

конкурс за прием на докторанти за учебната 2019-2020 г. по следните докторски програми:

Област на висшето образование Професионално направление Докторска програма Държавна поръчка
Редовно Задочно

1

3. Социални, стопански и правни науки

3.7. Администрация и управление

Социално управление

3

-

2

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Политическа икономия (обща икономическа теория)

2

-

3

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Финанси

3

1

4

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Статистика и демография

1

-

5

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

4

0

6

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /строителство и недвижима собственост/

2

-

7

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Икономика и управление /търговия/

2

-

8

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Индустриален бизнес

2

-

9

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Аграрен бизнес

2

-

10

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Стокознание

1

-

11

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Оптимално управление на икономически системи

2

-

12

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Маркетинг

4

-

13

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Световно стопанство и международни икономически отношения

1

-

14

3. Социални, стопански и правни науки

3.8. Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

-

 

3. Социални, стопански и правни науки

3.9. Туризъм

Икономика и управление /туризъм/

4

-

 

4. Природни науки, математика и информатика

4.6.Информатика и компютърни науки

Информатика

3

-

 

 

 

ОБЩО:

39

1

           

Обявата за конкурса е публикувана в Държавен вестник, бр. 68/27.08.2019 г.  

Документи за участие в конкурса се приемат в отдел "Научно-изследователска дейност и докторантура" (каб. 503) в срок от 27.08.2019 г. до 27.10.2019 г.