Икономически университет – Варна

Докторски програми

Докторантурата е третата, най-висока степен на висшето образование, чрез която се придобива образователна и научна сте­пен „Доктор”. Обучението по докторски програми в Икономически университет – Варна се осъществява в редовна, задочна и са­мостоятелна форма, на български или английски език, в модерна среда, от утвърдени висококвалифицирани преподаватели. Приемът се осъществява по държавна поръчка или платена форма. Университетът осигурява въз­можност за обучение  в следните докторски програми получили програмна акредитация от НАОА в съответствиие с чл. 79 (1) на Закона за висшето образование:

Област на ВО Професионално направление Докторски програми
1. 3. Социални, стопански и правни науки 3.7. Администрация и управление Социално управление
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата осигурява придобиване, усъвършенстване и непрекъсната актуализация на знанията в областта на управлението. В обхвата на програмата е управлението на бизнес организации и публични структури и услуги на различни нива. Предоставя се възможност на специалисти от различни образователни направления да разширят и задълбочат компетенциите си в областта. Програмата дава възможност да бъдат дефинирани докторски тези в широкия спектър на управлението. Акцентът може да бъде поставен върху оперативното и стратегическото управление, управлението в социалната сфера, предприемачеството, управлението на МСП и корпоративни структури, проектното и програмно управление и управлението на публичната администрация, международни и мултинационални компании. Завършилите докторската програма могат да се реализират успешно в различни корпоративни, политически, неправителствени, социални и публично-административни структури, заемайки длъжности в органите за управление, както и да преподават в различните равнища и форми на висше образование и да провеждат активна научно-изследователска дейност.
2. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата си поставя двояка цел: от една страна, да развие теоретичните знания на обучаваните като ги издигне до равнището на най-новите постижения на съвременната икономическа теория, а от друга, да усъвършенства и обогати методите на научни изследвания, използвани от докторантите. Обособени са две основни направления – микро и макроикономическа проблематика, като в зависимост от интересите на участващите в програмата, индивидуалните планове се насочват към едно от двете направления. Придобитите по време на докторантурата теоретични и практически знания и умения дават възможност за широко спектърна реализация, като изграждане на академична кариера; реализация в научните институти и звена, а солидната теоретична подготовка дава възможност за реализация като икономически анализатори в банки, корпорации и други икономически институции, като съветници и консултанти на политици, профсъюзни лидери и други общественици.
3. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Финанси
 

Характеристика и план на дейностите

Настоящата програма е ориентирана към изграждането на лична и професионална компетентност и се основава на съвременните стандарти във финансовата теория и практика, които са утвърдени в академичните и професионалните среди. В своята подготовка докторантите имат възможност да придобият знания свързани с подготовката и редакцията на дисертационния труд. Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират в сферата на: образованието и изследователските институти, като преподаватели, научни сътрудници и изследователи; корпоративните финанси като корпоративни финансови мениджъри, специалисти по сливания и поглъщания, финансови анализатори, финансови контролери и др.; финансовите пазари като анализатори, трейдъри и специалисти по публичното предлагане на ценни книжа; банковото дело като мениджъри на търговски банки, инвестиционни посредници, фондови борси, лизингови и факторингови компании; застрахователното дело като мениджъри на отдели в застрахователни компании, застрахователни брокери, актюери, риск мениджъри и др.; осигурителното дело като ръководители на институции за държавно осигуряване и подпомагане, мениджъри на осигурителни дружества, осигурителни посредници; публичните финанси като ръководители и експертни на местно и централно ниво при управлението на публичните финансови потоци; държавното управление и нормативното регулиране на икономиката.
4. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
 

Характеристика и план на дейностите

По тази програма се подготвят докторанти в трите направления на научната специалност – Счетоводство, Икономически контрол и Анализ на стопанската дейност. Целта на подготовката на докторанти е разработване и защита на докторска дисертация. Изпълнението на тази цел се постига чрез получаването на допълнителни знания по фундаментални и специални дисциплини в областта на проблемите, обект на изследване. По време на обучение в докторантура се разширяват професионалните компетенции на докторантите с получаване на допълнителни знания по чужди езици, компютърна грамотност, международните счетоводни и одиторски стандарти и др. Работата на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план и включва подготовка и полагане на изпити, преподавателска и/или експертна дейност, разработване, апробиране и защита на дисертационен труд. Завършилите докторската програма могат успешно да се реализират като преподаватели във висшите учебни заведения, научни сътрудници и изследователи в научноизследователски институти и организации; консултанти в одиторски предприятия, министерства и ведомства; експерти в сферата на счетоводството, анализа и контрола в ръководните органи на стопанските предприятия.
5. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата е предназначена за придобиване на съвременни умения и знанията за изследване на икономическите процеси в строителството и недвижимата собственост и възможностите за подобряване на управлението на бизнес организациите в тези сектори. Тя осигурява овладяване на методите на научните изследвания в посочените сектори на икономиката и дава възможност за усвояване на умения и компетенции с най-висока степен на сложност за извършване на научни изследвания. Придобилите образователната и научна степен "Доктор" по настоящата програма могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, или компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации, международни институции и компании по създаване и управление на недвижимата собственост.
6. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Икономика и управление (търговия)
 

Характеристика и план на дейностите

По време на подготовката и обучението докторантите получават допълнителни знания по фундаментални учебни дисциплини, по специални учебни дисциплини, както и по методика на научните изследвания в областта на търговските проблеми, обект на бъдещата докторска дисертация. Успешна реализация докторантите могат да получат във висшите училища като асистенти и преподаватели по икономика, организация, управление, финанси, планиране и анализ на търговията, в научно-изследователските организации като научни сътрудници и изследователи; в управлението на търговската дейност в големи търговски комплекси, предприятия, кооперации, холдинги, търговски вериги /национални, регионални и международни/; в управлението на държавната администрация, в кметства, общински и областни съвети, държавни агенции, министерства; в управлението на отделни страни от търговската дейност като: търговски директор, ръководители по доставките, мениджъри по човешките ресурси, планирането и прогнозирането, информационно осигуряване, иновациите, търговията на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство, ръководител и брокер на стоковата борса, пазарни анализатори, бизнес консултанти и др.
7. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Индустриален бизнес
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която интегрира научните и практико-приложните знания в областта на икономиката и управлението на индустриалните предприятия и отрасли, както и всички свързани с тях сектори. Завършилите докторската програма могат да осъществяват преподавателска и научно-изследователска работа в университети, научни институти и високотехнологични фирми в страната и чужбина; да намират професионална реализация като мениджъри, приложни и аналитични специалисти в малки, средни и големи предприятия на българската индустрия, органи на държавното и общинско управление, банки, инвестиционни дружества и фондове, консултантски фирми, бизнес инкубатори, клъстери и бизнес мрежи и др.
8. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Аграрен бизнес
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата е насочена към придобиване и осъвременяване на знания и умения по основни въпроси, касаещи агробизнеса, в области като: съвременни технологии и организация на производството; маркетинг; диагностициране и моделиране на бизнес процеси; икономически механизми за функциониране и управление на аграрните предприятия; предприемачество и управление на риска и др. Докторската програма предоставя възможност за получаване на допълнителни познания в областта на методите и методологията на икономическите изследвания в аграрния бизнес. Успешно завършилите докторската могат да се реализират като: ръководни кадри и експерти в малкия, средния и крупен бизнес в аграрната сфера; консултанти и експерти в държавната и общинска администрация, сдружения и неправителствени организации, при разработване и управление на европейски, национални и регионални проекти и програми в сферата на аграрния бизнес; научни сътрудници, изследователи и преподаватели на различни равнища в научно-изследователски институти, средни и висши учебни заведения в страната и в чужбина.
9. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Стокознание
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата спомага за усвояване на знания от областта на продуктовата сертификация, спецификата на потребителните свойства при промишлените и хранително-вкусовите стоки, организацията и управлението на качеството, безопасността и съхранението на храните. Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират в сферата на образованието и изследователските институти, като преподаватели, научни сътрудници и изследователи; да провеждат пълноценна организационна и научно-изследователска дейност в сферата на икономиката, както и в различните структури, пряко свързани с продуктовата политика, качеството, безопасността, стандартизацията и сертификацията; да се реализират успешно в различни държавни, корпоративни и частни структури, свързани с контрола на качеството, със защита на потребителските интереси, с експертна и консултантска дейност при установяване на данъчни, застрахователни и митнически нарушения; да осъществяват успешен мениджмънт на: производствени, търговски и логистични вериги, стокови борси, одиторски и сертификационни фирми на системи и продукти, митници и митнически агенции.
10. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Маркетинг
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата осигурява условия за придобиване и актуализиране на теоретични и фактологически знания в областта на маркетинга, които са предпоставка за усвояване на познавателни и практически умения за маркетингови решения. Програмата за обучение е съобразена със съвременните тематични направления за теоретико-приложни изследвания: глобален, международен, иновативен, приложен, високо-технологичен, териториален, потребителски, индустриален маркетинг, CRM и др. Успешно завършилите докторската програма могат да се реализират в бизнес структурите, организациите от нестопанската сфера и др. в заемането на ръководни и експертни длъжности; да се реализират като маркетингови консултанти; да се реализират в сферата на образоването като преподаватели в специализирани училища и университети в страната и чужбина.
11. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Статистика и демография
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за научните достижения в областта на статистиката, иконометрията и демографията. Универсалността на придобитите знания и умения предоставя възможност за специалисти от други специалности и професионални направления да задълбочат компетенциите си в различни области на методиката и методологията. Специално внимание се отделя на управлението на базите от данни и приложението на методите чрез специализиран софтуер. Успешно завършилите докторската програма могат: да преподават в различни равнища и форми на висше икономическо образование; да участват в научни изследвания и развиват науката; да се реализират успешно в различни фирмени, политически и публично административни структури, заемайки длъжности в органите за управление и експерти.
12. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Приложение на изчислителната техника в икономиката
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата спомага за придобиването на задълбочени знания за научните и практически достижения, разширяване и задълбочаване на специалната, методическа и езикова подготовка на докторантите и провеждането на дисертационно изследване на високо научно ниво, резултат от което е разработването и успешната защита на дисертационен труд. Успешно завършилите програмата могат да получат реализация във висшите учебни заведения като преподаватели, с възможности за бъдещо израстване в преподавателската и научно-изследователската работа; в научно-изследователските институти като научни сътрудници и изследователи; във фирми от ИТ сектора, в консултантски и други фирми в различни сектори, в публично-административни структури и т.н. като експерти, мениджъри и други специалисти.
13. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Световно стопанство и международни икономически отношения
 

Характеристика и план на дейностите

Обучаващите се по тази програма придобиват фундаментално-теоретични познания в областта на международните икономически отношения, международните финанси, интеграционните общности, глобализацията и регионалната интеграция. Те обогатяват специалните си знания по познаване и прилагане на статистическите и иконометричните методи и получават знания по съвременни информационни технологии. Докторантите се подготвят за нуждите на международния бизнес и финанси, структурите на международните икономически отношения, управлението на глобалните и регионални процеси, за дейността на публичните институции пряко и косвено свързана с управлението на европейската интеграция; експертните проучвания и научно- изследователската дейност в областта на международния маркетинг и малкия бизнес, ТНК, международните финанси, международната логистика; науката и образованието по външнотърговска политика. Успешно завършилите докторската програма могат да получат реализация във висши училища като преподаватели, в научноизследователски институти като сътрудници и изследователи или в управленски, консултантски и програмни екипи на външнотърговски, национални и регионални организации и администрации.
14. 3. Социални, стопански и правни науки 3.8. Икономика Оптимално управление на икономически системи
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата акцентира върху придобиването и непрекъснатото осъвременяване на знанията за научните достижения в приложение на различни математически методи за количествено оценяване на явления и на тази основа осигуряване на възможности за оптимално управление на различни икономически процеси и системи. Професионалната реализация на успешно завършилите докторската програма включва възможността за преподаване в различните равнища и форми на висше икономическо образование; участие в научни изследвания; успешна реализация в различни фирмени, политически и публично административни структури, заемайки длъжности в органите за управление и експерти.
15. 3. Социални, стопански и правни науки 3.9. Туризъм Икономика и управление (туризъм)
 

Характеристика и план на дейностите

Докторантите, обучаващи се по тази програма, обогатяват специалните си знания по отношение управлението, включително УЧР, маркетинга, пазарите, обслужването, социалната психология в туризма. За разширяване на професионалните компетенции на докторантите те получават и знания по чужди езици и съвременни компютърни технологии. Докторантите се подготвят за нуждите на: макроуправлението на туризма и структурите на индустрията на свободното време; дейността на публичните институции пряко и косвено свързана с управлението на туризма; експертните проучвания и научно- изследователската дейност в областта на свободното време и туризма; науката и образование по туризъм във висшите училища и консултантските звена по туризъм. Успешно защитилите могат да получат реализация във висши училища като преподаватели, в научноизследователски институти като сътрудници и изследователи, в управленски екипи на международни, национални и регионални туристически организации и администрации, консултантски и програмни екипи и висшия мениджмънт на частни туристически компании и фирми.
16. 4. Природни науки, математика и информатика 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика
 

Характеристика и план на дейностите

Завършилите докторската програма придобиват редица компетенции, знания и уменията в научната област – софтуерни технологии и качество на софтуерните продукти, теория на игрите, комплексен анализ, интернет технологии и комуникация, мрежови инфраструктури, моделиране на софтуерни системи, криптография и компютърна сигурност, интелигентни компютърни системи, математическо моделиране, интелигентен анализ на данните и др. Успешно завършилите могат да получат реализация в някоя от следните области: във висшите учебни заведения като преподаватели, с възможности за бъдещо израстване в преподавателската и научно-изследователската работа; в научно-изследователските институти като научни сътрудници и изследователи; във фирми от различни сектори, ИТ и консултантски фирми, в правителствени, неправителствени организации, в публично-административни структури и др., на ръководни длъжности и като водещи експерти в областта на информационните технологии.
       
 

Характеристика и план на дейностите

Програмата е насочена към непрестанно развитие и задълбочаване на знанията, уменията и компетентностите в сферата на правното регулиране на трудовите и осигурителните отношения, като цели не само постигането на високи научни постижения, но и насърчава намирането на приложими в практиката решения. Поради близостта на докторска програма с икономиката се гарантира подготовката на висококвалифицирани кадри, които могат да реализират научните постижения в практически резултати. Подготовката на докторантите се осъществява в съответствие с действащото законодателство и в адекватни на докторската програма форми.