Икономически университет – Варна

Класифицирана информация и нейната защита

       Със свое Решение № 71‑I от 06.10.2020 г. Държавната комисия по сигурността на информацията определи Икономически университет-Варна за обучаваща организация в областта на защитата на класифицираната информация за учебната 2020-2021 година.

        Икономически университет-Варна предлага два краткосрочни курса:

  • ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНАТА ЗАЩИТА. Курсът ще се проведе от 08 до 10 март 2021 г. и има за цел да даде на обучаемите първоначална подготовка, която да им позволи да заемат щатни длъжности или да изпълняват задачи, за които се изисква достъп до класифицирана информация.

        При успешно завършване на курса обучаемите подписват Декларация приложение № 18 към чл. 159, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицирана информация, след което им се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

  • РАБОТА В РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ. Курсът ще се проведе от 26 до 28 април 2021 г. и има за цел да даде на обучаемите необходимите знания за заемане на длъжности в РКИ.

      При успешно завършване на курса на обучаемите се издава Удостоверение за преминато обучение, което се признава за валидно от контролиращите органи.

       Съдържанието на учебните програми съответства на Задължителните указания на Държавната комисия по сигурността на информацията.

        Хорариум на всеки от курсовете – 24 учебни часа. Такса за провеждане на един курс – 200 лв.