Икономически университет – Варна

Студентски прояви

 

Резултати от проведената относно чуждоезиковото обучение в ИУ-Варна анкета,
м. 04.2018 г.

Катедри „Западноевропейски езици“ и „Славянски езици“ към департамент „Езиково обучение“ предложиха на всички студенти 1-4 курс, изучаващи чужд език, анкета относно качеството на чуждоезиковото обучение в Икономически университет - Варна. Анкетата са попълнили 539 студенти от всички специалности. Студентите са убедени в необходимостта да се изучава чужд език в университета. Повечето приемат, че предвидените задължителни 60 часа в първи курс са достатъчни за първата година, но биха искали чужд език да се изучава задължително и в по-горните курсове, като 28% желаят да се изучава в 1-ви и 2-ри курс, 10% - в 1,2 и 3-ти, а 40% - през целия курс на обучение.

Близо половината от общия брой анкетирани студенти държат да изучават и втори чужд език и почти 100% тези от специалност МИО, „Финанси“, „Мениджмънт“ и „Туризъм“. Студентите са удовлетворени от обема и съдържанието на учебния материал. Като добро го определят 66% от анкетираните, за 31% то е отлично. Много добро е признанието, което студентите дават, за качеството на преподаване. Лоша оценка дават едва 3-ма от всички анкетирани, за 135 - то е отлично, а за останалите – добро.

Студентите са дали и немалко препоръки за подобряване на обучението по чужд език. Най-много студенти са посочили, че броят задължителни часове трябва да се увеличи и 2-ри чужд език да е задължителен в спец. МИО и „Туризъм“. Студентите, изучаващи специализиран чужд език на по-високо ниво, предлагат това да се удостоверява с някакъв документ от страна на университета. Има предложение за по-голямо прецизиране на езиковите нива и особено при факултативните групи в горните курсове. Да се говори само на чужд език в час, да има срещи и разговори с чуждестранни предприемачи.

Като цяло, обратната връзка със студентите показва, че преподавателите от чуждоезиковите катедри са на прав път, предлаганото обучение е адекватно на очакванията за създаване на базисни знания по чужд език и надграждането им в специализирания, крайно необходим за бъдещата им реализация на трудовия пазар.