Икономически университет – Варна

Докторанти

  • Редовен докторант Милена Стефанова Пенева

Дата на зачисляване: 01.02.2024 г.
Дата на отчисляване: 01.02.2027 г.
Тема на дисертацията: Интегриран и стандартизиран подход за устойчиво производство на храни

  • Редовен докторант Мирослав Кирилов Георгиев

Дата на зачисляване: 01.09.2020 г.
починал: 24.07.2022 г.
Тема на дисертацията: Изследване влиянието на стъклен рециклат върху свойствата на строителни продукти


  • Редовен докторант Мими Пламенова Петрова

Дата на зачисляване: 01.02.2017 г.
Дата на отчисляване: 03.02.2020 г.
Тема на дисертацията: Повишаване на хранителната ценност на хляба на основата на биоактивни аквакултури


  • Докторант на самостоятелна подготовка Радослав Светлинов Радев

Дата на зачисляване: 26.01.2017 г.
Дата на отчисляване: 25.10.2018 г.
Дата на защита: 22.03.2019 г.
Тема на дисертацията: Влияние на ядивни покрития върху качеството и промените при съхранение на моркови


  •  Редовен докторант Мариета Георгиева Стефанова

Дата на зачисляване: 02.02.2015 г.
Дата на отчисляване: 02.02.2018 г.
Дата на защита: 24.04.2018 г.
Тема на дисертацията: Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на качеството на храните (на примера на бисквити)


  •  Редовен докторант Дана Асенова Стефанова

Дата на зачисляване: 01.02.2013 г.
Дата на отчисляване: 01.09.2016 г.
Дата на защита: 06.10.2017 г.
Тема на дисертацията: Подобряване на потребителните свойства на хляба чрез използване на добавки


  • Редовен докторант Георги Ангелов Димитров

Дата на зачисляване: 01.09.2012 г.
Дата на отчисляване: 01.09.2015 г.
Тема на дисертацията: Влияние на ядивните покрития върху качеството и промените при съхранение на хранителни стоки (на примера на захарни изделия)


  • Задочен докторант Величка Пеева Маринова

Дата на зачисляване: 08.01.2010 г.
Дата на отчисляване: 08.01.2015 г.
Дата на защита: 03.04.2020 г.
Тема на дисертацията: Качество и ефективност на продукти от рециклирани хартиени материали