Икономически университет – Варна

Сектор "Обслужване на информационни системи"

Сектор "Обслужване на информационни системи" осъществява развитието на автоматизирани информационни технологии и информационно обслужване в Университета.

Предмет на неговата дейност е:

  • проектиране, разработване, експлоатация и развитие на автоматизирана информационна система за управление на университета;
  • поддържане на системен и приложен софтуер за нуждите на обучението;
  • поддържане и разширение на локални мрежи за обучение;
  • организиране ползването на компютърната техника за нуждите на учебния процес.
Отдел ИТО обслужва следната материална база за нуждите на учебния процес:
  • 105 компютърни зали с 2066 работни места;
  • ОС и приложни програми за Windows, MS Office, MS Visual Basic, MS Visual Studio, PHP, бази данни, статистика и др.

Компютрите са свързани към компютърната мрежа на ИУ-Варна. В тях е възможно ползването на Internet за нуждите на учебния процес.

Достъпът на студентите до Internet е свободен. Ползването на WiFi e осигурено на всички територии на Университета.

Отдел ИТО участва в дейността на Университета при решаването на научноизследователски задачи в различни области на икономическата наука и стопанските отрасли с приложение на компютърна техника. Разработва и внедрява за нуждите на Университета автоматизирани системи за управление на учебния процес,  административно-управленската дейност и компютърни мрежи.