Икономически университет – Варна

Техническа поддръжка (Support center)

Звеното изпълнява отговорности по цялостно администриране на специализираните компютърни зали на територията на Центъра за електронно обучение.

Местоположение и контакти: 
ЦИПНИКТ, Център за елетронно обучение, Етаж 0

Кабинет Кабинет: 63

Мобилен телефон Мобилен тел. +359 882 164 596

Email Email: support.center@ue-varna.bg

Основни дейности на сектора:

 • Отстраняване на софтуерни проблеми, породени от ОС или инсталирания специализиран софтуер;
 • Инсталиране на необходимия за провеждането на учебните занятия софтуер;
 • Контрол за работа на мултимедийната система;
 • Установяване на проблеми на хардуерно ниво;
 • Предлагане на технически средства и оборудване за ремонт;
 • Контрол за работоспособността на инсталираните компютри;
 • Проверка на периферни устройства, след всеки проведен час;
 • Проверка за работоспособността на мултимедията в залата след всеки проведен час.

Отговорностите на администраторите се свеждат до следните дейности:

 • Да предоставят на преподавателите ключ за залата, безжичен микрофон, дистанционно за управление на мултимедията и при необходимост преносим мултимедиен проректор;
 • Да обслужват учебния процес с технически средства и оборудване (ТСО); 
 • Да водят дневник за използваните ТСО;
 • Да следят за изключване на компютрите в края на деня.
 • Да организират, планират и осигуряват, съобразно графика за заетост на учебните зали, обезпечеността с учебно-технически средства (УТС);
 • Да планират необходимите материали и резервни части за поддържане на повереното им техническо оборудване;
 • Да подпомагат преподавателите в техническите манипулации с ТСО;
 • Да осигуряват, съобразно квалификацията си, експлоатацията и техническото поддържане на ТСО и УТС.
 • Незабавно да уведомяват прекия си ръководител за всички констатирани нарушения или отклонения при ползване на компютърните кабинети.

Администратори


Ангел Прокопов

Ангел Прокопов

Ангел Прокопов

Системен оператор

63

+359 882 164 596

support.center@ue-varna.bg

Александър Славов

Александър Славов

Александър Славов

Системен оператор

63

+359 882 164 596

support.center@ue-varna.bg

Георги Пенчев

Георги Пенчев

Георги Пенчев

Системен оператор

63

+359 882 164 596

georgi.penchev@ue-varna.bg