Икономически университет – Варна

Пресинформация за кандидатстудентския прием за учебната 2008/2009 година

На 07.07. 2008 г. приключи кандидатстудентският прием за учебната 2008/2009 година в ИУ – Варна. Броят на желаещите да продължат образованието си в Университета е около 10 500, което е абсолютен рекорд до момента (за сравнение броят на кандидатстващите миналата година е бил около 7 000). Над 4 души ще се борят за едно място, тъй като ще бъдат приети 2450 студенти.

От всички, подали документи за кандидатстване в ИУ – Варна, 56% са заявили желание да участват в надпреварата с оценката от държавния зрелостен изпит, а от желаещите да се явят на конкурсен изпит около 38% са предпочели тестовата изпитна форма, а около 6 % са кандидатите, които ще разработват тема по желания от тях предмет.

Друг интересен факт е, че от всички кандидат-студенти, използващи като вход за висшето училище оценката от матурите, най голям е броят на предпочелите матурата по български език и литература (51%), на следващо място по предпочитаемост е държавният зрелостен изпит по математика (21%). След тях се нареждат матурите по география и икономика и чужд език като основна балообразуваща оценка - съответно с 11 и 10 %. 1980 са кандидатите, които използват матурата по чужд език в борбата за специалностите "Международни икономически отношения" и "Туризъм". От тях около 50% са избрали матурата по английски език, около 20% - матурата по немски език, 15% се падат на френския език, а останалите 15 % се разпределят между руски, испански и италиански език.

Що се отнася до информацията за желаещите да се явят на конкурсни изпити в ИУ – Варна, броят им е 3500, като най-голям е делът на кандитатстващите с география - около 43%, следва изпитът по математика - около 18 %, последните 3 места се падат на изпитите по икономика, български език и литература и история, съответно с около !5, 13 и 11%.

Бъдещите студенти, които желаят да продължат развитието си в специалностите "Международни икономически отношения" и "Туризъм" и за тази цел ще се явят на изпит по чужд език в университета, в значителна степен са предпочели препитването по английски език - 77%, другите кандидати ще мерят сили по френски, немски или руски език.

Интересно е и това, че средният успех на кандидатстващите в ИУ – Варна с матура, е 5.41, а от тях с най-висок успех са кандидатите, положили държавен зрелостен изпит по математика - 5.72. А средният успех от матурата по чужд език е 5.61, следван от 5.29 по български език и литература.

Освен рекордният брой кандидати, за който вече стана въпрос, важно е да информираме и че около 17% от всички кандидат-студенти в България са регистрирали интерес към ИУ – Варна.

На 10 юли 2008 г. в ИУ – Варна бяха проведени първите два изпита от тазгодишната кандидатстудентска надпревара. На студентските скамейки първи седнаха желаещите да премерят знания по Български език и литература и по История на България.

И тази година кандидатите имаха възможност да избират между разработването на тема и решаването на тест, вклщчващ 60 въпроса от съответната област.

На изпита по Български език и литература се явиха 438 кандидати, от които 2,5% предпочетоха да разсъждават върху една от двете изтеглени теми - "Родното в лириката на Иван Вазов" и "Героите от романа "Железният светилник" на Димитър Талев - между мрака и светлината". Останалите 97,5 кандидат-студенти избраха тестовата изпитна форма.

По-висок среден успех беше постигнат от кандидатите, явили се на тест - 4,31. За сравнение - бъдещите вишисти, разсъждаващи върху творчеството на Вазов или Талев, достигнаха среден успех 3,58. На темата пълна шестица не беше получена, а двойката е само една. При теста пълните отличници са 86, но бяха написани и 62 слаби оценки.

По-малко желаещи се явиха на изпита по История - 373. А от тях 9% премериха сили и знания, пишейки върху една от двете теми - "Начало на организирано националноосвободително движение (50-те и 60-те години на X1X в.)" и "Националноосвободително движение в Македония и Одринска Тракия (1878 - 1912)". Другите 91% избраха тестовия изпитен вариант.

Тук средният успех от темата е 3,41, а от теста - 4,96. На теста има 76 пълни шестици, а слабите оценки са 17. Докато на темата пълната шестица е само една, а двойките - 6.

На 14.07.2008 г. в ИУ – Варна се проведе изпитът по Математика. На него се явиха 565 души, от които 61,8 % предпочетоха тестовата изпитна форма, а 38,2 % избраха да решават задачите наедна от изтеглените теми.

Кандидатите, явили се на тема, решаваха задачите от тема № 2, а на тестовия изпит беше изтеглен вариант № 1.

21% от всички кандидати, участващи в надпреварата с оценката от държавния зрелостен изпит, са предпочели матурата по математика, чийто среден успех е най-висок - 5,71.

Броят нажелаещите да използват като вход за ИУ – Варна нараства, като включим икандидат-студентите, положили предварителен изпит по математика. Техният брой е 262.

На 16.07.2008 г. в ИУ – Варна се проведе изпитът по География на България. Товава е най-предпочитаният изпит в Икономически университет в тази кандидатстудентска надпревара. Желание заучастие са заявили 1392 души, от които 91,8% предпочетоха тестовата изпитнаформа, а 8,2% избраха да разработват една от двете изтеглени теми.

Кандидатите, явили се на тема, имаха възможност да избират между - "География напроизводството на зърнени храни в България" и "География на транспорта вБългария". Първата от двете теми изтегли Елена Чешмеджиева, а втората - Елена Кучкова.

11% от всичкикандидати, участващи в надпреварата с оценката от държавния зрелостен изпит, сапредпочели матурата по География и Икономика, чийто среден успех е 5,19.

Броят на желаещите да използват като вход за ИУ – Варна оценката от География на България нараства, като включим и кандидат-студентите, положили предварителен изпит по този предмет. Техният брой е 1910.

На 18.07.2008г. в ИУ – Варна се провежда изпитът по Икономика.

Желание заучастие са заявили 508 души, от които 80,1% предпочетоха тестовата изпитнаформа, а 19,9% избраха да разработват една от двете изтеглени теми.

Кандидатите, явили се на тема, имаха възможност да избират между - "Стопански цикли и кризи" и "Приходи и разходи на фирмата". Първата от двете теми изтегли Радостина Георгиева Георгиева, а втората - Десислава Колева Колева.

11% от всичкикандидати, участващи в надпреварата с оценката от държавния зрелостен изпит, сапредпочели матурата по География и Икономика, чийто среден успех е 5,19.

Броят нажелаещите да използват като вход за ИУ – Варна оценката по Икономика нараства, като включим и кандидат-студентите, положили предварителен изпит по този предмет. Техният брой е 552.

И в тази кандидатстудентска кампания най-голям интерес има към специалностите: "Счетоводство и контрол", "Финанси", "Маркетинг", "Международни икономическиотношения", "Туризъм", "Стопанско управление", "Икономика на недвижиматасобственост".

Очаква се първо класиране да излезе не по-късно от 4 август 2008 г.


Първо класиране

Икономически университет – Варна изнесе първото си класиране седмица по-рано от обявеното - на 29.07.2008 г. Най-ниският среден бал е 18,44, с който е класиран кандидат-студент за специалност "Аграрна икономика", явил се на тема. А най-високият - 23,79, за специалност "Финанси", редовно обучение. С този бал е класирана кандидатка, избрала като вход за ИУ оценката от държавен зрелостен изпит. А при жените най-ниският среден бал за решилите да разработват тема е 20,83, за явилите се на тестова изпитна форма - 21,67, а за използващите оценката от държавен зрелостен изпит той е 22,66. Що се отнася кандидатите мъже, най-ниският среден бал за разработилите тема е е вече споменатият (18,44), за явилите се на тест - 20,75, а за предпочелите оценката от матурата - 21,42. За специалност "Международни икономически отношения", за която максималният бал е 30, най-ниският среден бал е 27,87. При другата специалност, изискваща бал 30 - "Туризъм", най-ниският среден бал за редовно обучение е 27,87, а за задочно обучение той е 22,28.

Класираните на първи етап (първо класиране) кандидат-студенти задължително потвърждават желанието си да се обучават в Икономически университет – Варна с диплома (оригинал) за средно образование. Те са длъжни да носят лична карта. Потвърждаването на първо класиране ще се проведе на 4, 5, 6, 7, 8 и 11 август 2008 г. Класираните на първо желание остават в специалността и формата на обучение на окончателното класиране. Класираните на второ, трето и т.н. желания, потвърдили с посочените документи, запазват правото си да участват в следващите етапи на класиране. При наличие на свободни места автоматично преминават в по-предно желание по реда на посочените в състезателния картон специалности и форми на обучение.

Кандидат-студентите се класират на втори етап (второ класиране) при установяване на незаети и непотвърдени места след първо класиране. В него участват потвърдили желанието си да се обучават в университета кандидат-студенти от първо класиране и некласираните до момента с необходимия състезателен бал. След второто (окончателно) класиране потвърждават желанието си само новокласираните кандидат-студенти чрез диплома оригинал. Приетите, но непотвърдили желанието си в определените срокове кандидат-студенти, се считат за отказали се от обучение в университета и губят правото си на по-нататъшно участие в класирането.


Второ класиране

Икономическиуниверситет – Варна изнесе второто си класиране 2 дни по-рано от обявеното - на 13.08.2008 г.

Най-нискиятсреден бал е 17,95, с който е класиран кандидат-студент за специалност "Аграрнаикономика", явил се на тема.

А при женитенай-ниският среден бал за решилите да разработват тема е 20,83, за явилите сена тестова изпитна форма - 20,68, а за използващите оценката от държавен зрелостен изпит той е 21,98.

Що се отнася кандидатите мъже, най-ниският среден бал за разработилите тема е вече споменатият (17,95), за явилите се на тест - 21,50, а за предпочелите оценкатаот матурата - 20,39.

За специалност "Международни икономически отношения", за която максималният бал е 30, най-ниският среден бал е 27,97. При другата специалност, изискваща бал 30 - "Туризъм", най-ниският среден бал за редовно обучение е 27,47, а за задочно обучение той е 22,28.


Трето класиране

На 24.08.2008 г. Икономически университет – Варна обяви третото си окончателно класиране. Най-ниският среден бал след него е 17,87. С този бал е класиран кандидат-студент за специалност "Статистика и иконометрия", явил се на тема.

А при жените най-ниският среден бал за решилите да разработват тема е 20,60, за явилите се на тестова изпитна форма - 21,44, а за използващите оценката от държавен зрелостен изпит той е 21,76.

При кандидатите мъже най-ниският среден бал за разработилите тема е вече споменатият (17,87), за явилите се на тест - 20,25, а за предпочелите оценката от матурата - 19,92.

За специалност "Международни икономически отношения", за която максималният бал е 30, най-ниският среден бал е 27,97. При другата специалност, изискваща бал 30 - "Туризъм", най-ниският среден бал за редовно обучение е 27,42, а за задочно обучение той е 26,01.

Трябва да кажем обаче, че местата за специалностите: "Маркетинг", "Международни икономически отношения", "Мениджмънт", "Финанси", "Бизнес икономика" и "Бизнесинформационни системи", както и за задочните форми на обучение бяха заети след второ класиране.

Трето класиране е окончателно за университета.


Изминалата кандидатстудентска кампания беше изключително успешна за Икономически университет – Варна.

Впечатляващ е броят на желаещите да продължат образованието си в университета. Тази година традициите и качеството на образованието в ИУ привлякоха 10500 кандидат-студенти, от които обаче само 2573 ще имат възможността да заемат студентските скамейки на висшето училище.

2430 от бъдещите висшисти са предпочели редовното обучение, а 143 са записани в задочната форма на обучение.

На 1 октомври 2008 г. от 10.00 часа е тържественото откриване на новата учебна година.

Пресинфо
Информационен център

10 юли 2008Подобни