Икономически университет – Варна

Пресинформация - магистърски прием за учебната 2008/2009 година

Прием 2008 в ОКС "магистър" - І етап

През месеците юни-юли 2008 г. Център "Магистърско обучение" към Икономически университет – Варна предложи възможност на желаещите кандидати за обучение за придобиване на професионална квалификация "магистър" в 27 магистърски специалности в направленията "Икономика", "Туризъм", "Администрация и управление" и "Информатика и компютърни науки". Кандидат-магистрите са привлечени от възможността да профилират и задълбочат подготовката си в съответствие с придобитата специалност вобразователно-квалификационна степен "бакалавър", или да получат подготовка по друга специалност, различна от придобитата в образователно-квалификационнастепен "бакалавър" или "магистър".

Съгласно приетия от АС правилник за прием и тази учебна година кандидат-магистрите се класираха подокументи, като балът за класиране се формира от успеха от дипломата зазавършена степен на висшето образование (средноаритметичната оценка попредметите, включени в учебния план, и от средния успех от оценките отдържавните изпити или от защитата на дипломната работа), съобразно изискваниятана ЗВО.

За втори път след промените в ЗВО придобилите образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър по ..." могат да продължат образованието си в образователно-квалификационна степен "магистър" единствено и само в същото професионално направление. В тази връзка Икономически университет – Варна приема кандидат-магистри от всички акредитирани колежи (като висши училища) в страната, отговорящи на изискванията на ЗВО, Правилника на университета и съответстващи на професионалните направления в Икономически университет – Варна.

Резултатите от първия етап на прием 2008 показват трайния интерес към обучението в ОКС "магистър". Активността на първия етап на приема е значително по-висока от предходни години - над 1150 кандидати в сравнение с 942 кандидати през първия етап на 2007 г. Успешността на първия етап се потвърждава и от това, че през него е реализирана държавната поръчка по отделните специалности, което затвърждава качеството на приема и положителната оценка за равнището и приложимостта на провежданото обучение в магистърска степен.

Приемът в ОКС "магистър" продължава и през месец септември 2008 г. - ІІ етап, но за незаетите планови места, като приетите студенти от първия етап (м. юни - юли), които не са се записали в обявените срокове, губят мястото си на класиране, но могат да кандидатстват отново през втория етап (м. септември). Датите за подаване на документи за кандидатстване през месец септември са: 5, 8, 9, 10, 11 септември 2008 г.

Прием 2008 в ОКС "магистър" - ІI етап

Към момента продължава записването в магистърските програми на Икономически университет – Варна. Общият брой на кандидатствалите в двата етапа (юнски и септемврийски) бъдещи магистри за учебната 2008/2009 г. е 2068, като през месец юни състезателни документи са подали 1108 кандидат-магистри, а броят им от месец септември е 960.

От справката с предходните учебни години можем да обобщим, че интересът към магистърските програми, които ИУ – Варна предлага, е нараснал многократно. За сравнение броят на класираните през 2007 г. е 1707, а през 2006 г. - 1521. А що се отнася до формите на обучение, най-привлекателна остава редовната форма. Желание за нея са заявили 1041 души срещу 462, подали документи за задочно обучение. От тази учебна година Икономическият университет предлага и дистанционно обучение за специалността "Корпоративен бизнес и управление". Подалите документи за кандидатстване, съответно и записани, в тази нова за ИУ форма е 40 души.

Запазва се традицията по-голям да е броят на кандидатите жени, както и това, че повечето кандидат-магистри избират магистърска програма веднага след завършване на предходната образователно-квалификационна степен (бакалавър), т.е. повечето обучаващи се в тези програми са на възраст под 25 години - 62,96% от всички класирани, следвани от кандидатите, попадащи във възрастовата група между 25 и 30 години - 22, 53%, след тях са кандидат-магистрите между 30 и 40 години - 12,19%, а на последно място остават желаещите да продължат образованието си след 40-годишна възраст - 2,32%.

Важно за всички бъдещи магистри е, че откриването на учебната година ще се проведе на 1.10.2008 г., от 15.00 часа, в зала 122 на ИУ – Варна

Информационен център

18 юли 2008Подобни