Икономически университет – Варна

х. ас. д-р Лилия Милева

х. ас. д-р Лилия Милева

х. ас. д-р Лилия Милева

3- 106

l.mileva@ue-varna.bg

Консултации

Вторник, -

Управление на туризма
Вид Година Публикация
Статия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 42-49.
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основав. на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 639-649.
Монография 2020
Szczecin : Uniwersytet Szczecinski, 2020, 164. ISBN 978-83-7972-434-5.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 251 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 8).
Доклад 2019
Tourism and Intercultural Communication and Innovation : [Proceedings from the International Conference: Tourism and Innovations, Varna, 2018], Cambridge : Cambridge Scholars Publishing, 2019, 114 - 123. ISBN (10): 1-5275-3317-4 ISBN (13): 978-1-5275-3317-2.
Доклад 2018
Туризмът и иновациите: Сборник доклади от международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, ISBN 978-954-21-0973-0, 2018, 140 - 141.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018, 11 юни 2018, ИУ - Варна : Сборник с доклади, Варна: Стено, 2018, с. 24 - 30.
Статия 2016
Известия на съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, ISSN 1314-73490, 2016, 1, 123 - 132.
Доклад 2015
Икономиката в променящия се свят: Национални, регионални и глобални измерения: Сборник с доклади от международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 4, 2015, 238 - 244.
Преглед на всички публикации