Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Мариана Кънева

гл. ас. д-р Мариана Кънева

гл. ас. д-р Мариана Кънева

428

0882164647

kaneva_md@ue-varna.bg

Автобиография

Управление на търговските операции
Спецсеминар
Въведение в статистиката
Вид Година Публикация
Статия 2020
Journal of the Union of Scientists - Varna. Medicine and Ecology Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 25, 2020, 2, 12-18.
Монография 2020
Варна : Знание и бизнес, 2020, 207. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 9). ISBN 978-619-210-050-6.
Доклад 2019
New Trends in Sustainable Business and Consumption 2019 : BASIQ : International Conference : Conference Proceedings, 30 May - 1 June 2019, Bari, Italy , Bucharest : Bucharest University of Economic Studies Publ. House, 2019, 730 - 738.
Студия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 1, 2019, 5, 6 - 29.
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists-Varna, 8, 2019, 2, 100 - 109.
Доклад 2019
19 International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019 : Conference Proceedings, 30 June-6 July 2019, Albena, Bulgaria : Vol. 19. Ecology, Economics, Education and Legislation. Iss. 5.3. Environmental Economics, Sofia : STEF92 Technology Ltd, 19, 2019, 5.3, 741 - 748.
Доклад 2018
5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Science & Arts : SGEM 2018 : Conference Proceedings, 24 Aug. - 2 Sept. 2018, Albena : STEF93 Technology Ltd., Vol. 5. Modern Science, 2018, N 1.5, 297 - 304.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, Варна : Съюз на учените - Варна, 7, 2018, 2, 163 - 174.
Статия 2017
Изв. на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2, 2017, 1, 158 - 168.
Статия 2016
Trakia Journal of Sciences / The Sci. Ser. Publ. by Trakia Univ. , 14, 2016, № 3, p. 236 - 242. - (Ser. Social Sciences). [viwed 07 September 2016]. Aviable from: http://tru.uni-sz.bg/tsj/Vol.14,%20N%203,%202016/J.Vasilev.pdf
Преглед на всички публикации