Икономически университет - Варна

ст. пр. Елена Пенчева

ст. пр. Елена Пенчева

225г /, 508

0882164738

pencheva_elena@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Четвъртък, кабинет eLearn.eu-varna.bg: 10:00-12:00

Петък, кабинет e.Learn.ue-varna.bg: 13:00-15:00

Дати за неположени изпити

10 юни 2020, кабинет eLearn.ue-varna.bg: 10:30-12:30

, кабинет : 10:15-15:00

, кабинет : 10:15-15:00

Немски език
Вид Година Публикация
Доклад 2017
VIII Международна научна конференция ,,Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения" (ИПС-2017): Том 2, Варна: Наука и икономика, 2017.
Доклад 2014
Сборник с доклади от VII международна конференция на тема ,,Предизвикателствата на XXI век за развитие на комуникативната компетентност за професионални цели” , Варна: Стено, 2014, с. 273 - 275.
Доклад 2013
Сборник доклади от кръглата маса на тема ,,Езиковото обучение днес – защо, за кого и как” , Варна: Наука и икономика, 2013, 153-157.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 153 - 156.
Доклад 2011
// Чуждоезиковото обучение в съвременната образователна парадигма : Tеория, практика, перспективи : [Сб. докл. от науч. конф., дек. 2010, ВТУ] / Ред. кол. Весела Белчева и др. - В. Търново : ИВИС, 2011, с. 21 - 30.
Доклад 2010
Световната криза и икономическото развитие: Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция , Варна: Наука и икономика, 4, 2010, с. 375 - 380.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Доклад 2009
Кръгла маса ,,Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес", Варна: Наука и икономика, 2009, 269-272.
Учебник 2008
Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2008, 345.
Други 2006
Варна: Наука и икономика, 2006, 118.
Преглед на всички публикации