Икономически университет - Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225a

0882164750

0882164750

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 225a: 11:30-13:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 225a: 10:15-12:15

Дати за неположени изпити

08 юни 2020, кабинет e-learn.ue-varna.bg: 09:00-11:00

Спецсеминар
Български език
Бизнес комуникационни умения
Вид Година Публикация
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Статия 2017
Непознати приятели, познати неприятели : Сборник : [Електронно изд. на Факултета по хуманитарни науки към ШУ "Епископ Константин Преславски]. Сер. Обществени комуникации ; 7, Шумен : Шуменски университет "Епископ Константин Преславски", 2017, 230 - 241.
Доклад 2017
Маркетингът - опит и перспективи: Сборник доклади, Варна: Наука и икономика, 2017, 188 - 197.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения, Варна: Наука и икономика, 2017, 395 - 402.
Други 2017
Български език и литература, София: Просвета, 2017, 214 - 218.
Статия 2016
Bulletin of the Transilvania University of Braşov, 2016, 27 - 36.
Статия 2016
Медиалингвистика, 5, 2016, 76 - 78.
Статия 2016
Путь науки, 2016, 14 - 16.
Доклад 2016
Проблеми на социолингвистиката, 12, 2016, 203 - 209.
Преглед на всички публикации