Икономически университет - Варна

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

230

0882 164 748

yohanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Вторник, кабинет 230: 11:00-13:00

Четвъртък, кабинет 230: 10:00-12:00

Дати за неположени изпити

09 юни 2020, кабинет meet.google.com/rwo-cjco-trq: 17:00-19:00

Английски език
Специализиран чужд език - английски
Езикът на международната търговия - английски
Вид Година Публикация
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество -ТУ София, филиал Пловдив, 2010, 110-113.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Преглед на всички публикации