Икономически университет - Варна

Строително предприемачество

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение, Редовно обучение(Ян.прием)

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Основна цел на обучението в специалност „Строително предприемачество” е да осигури високо качество на висше икономическо образование на студентите в областта на  строителното предприемачество и да им гарантира ефективно кариерно развитие.

Завършилите специалност „Строително предприемачество” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в строителни компании, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации, неправителствени организации и др.

Специалност "Строително предприемачество"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
  Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9   360 300 60
2 Количествени методи 12 9   360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9   360 300 60
4 Въведение във финансите 12 9   360 300 60
5 Теория на счетоводството 12 9   360 300 60
  Общо за фундаментални дисциплини: 60 5   1800 1500 300
  СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ (СНУ / ДНДО и СПН)
6 Управление на инвестиционния процес 5   9 / 10 150 90 60
7 Ценообразуване в строителството 5   9 / 10 150 90 60
8 Урбанистика 5   9 / 10 150 90 60
  Общо за специални дисциплини: 15 0 3 450 270 180
  СПЕЦИАЛИЗИРАЩИ ДИСЦИПЛИНИ (СС и СНУ / ДНДО и СПН)
9 Строително предприемачество 8 9 / 10   240 165 75
10 Инвестиционен анализ 6 9 / 10   180 120 60
11 Управление на земята за строителство 8 9 / 10   240 180 60
12 Изследвания на строителния пазар 8 9 / 10   240 180 60
13 Оценяване на недвижими имоти 8 10 / 11   240 165 75
14 Обществени поръчки 8 10 / 11   240 180 60
15 Магистърски семинар 8   10 / 11 240 165 75
16 Избираема (1) от: 6   10 / 11 180 135 45
       Бизнес преговори            
       Управление на заплатите            
       Изследване на операциите            
  Общо за специализиращи дисциплини: 60 6 2 1800 1290 510
  Общо за целия курс на обучение: 135 11 5 4050 3060 990
  Защита на дипломна работа 15          
  Общо кредити за целия курс на обучение: 150          

 

Факултативни дисциплини

по
ред
Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
изпит текуща
оценка
общо извън-
аудиторна
аудиторна Л У
1 Чужд език - английски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
2 Чужд език - немски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
3 Чужд език - френски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
4 Чужд език - руски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
 • Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни
 • .СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
 • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
 • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
 • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

За задочно обучение аудиторната учебна заетост е 50% от тази на редовно обучение.

Специалност "Строително предприемачество"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление  3.8  Икономика
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по “Строително предприемачество”;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

 

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от  общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани със  строителното предприемачество. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на строителния бизнес към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на строителните предприятия;
  - анализ на силните и слабите страни на строителните предприятия и разработване на конкуретни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на строително-предприемачески инициативи чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни строителни бизнес решения;
  - планиране и реализация на предприемачески инициативи от строителните предприятия;
  - управление на обхвата на строителните продукти (строителни и монтажни работи (СМР) в строителните предприятия;
  - управление на човешките ресурси на строителните предприятия;
  - управление на активите на строителните предприятия;
  - управление на участието на строителните предприятия в обществени поръчки  и на цените на строителните продукти (СМР);
  - управление на финансовото състояние на строителния бизнес.

 

III. Обучение по специалност „Строително предприемачество“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикса, количествени методи, мениджмънта и маркетинга, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на строителното предприемачеството като: управление на инвестиционния процес,  урбанистика, ценообразуване в строителството

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции като:  изследвания на строителния пазар, строително предприемачество,  управление на земята за строителство, инвестиционен анализ,  управление на заплатите,  оценяване на недвижими имоти. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини: изследване на операциите, бизнес преговори и обществени поръчки.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.

Студентите изучават практически аспекти на строителното предприемачество под формата на посещения на място в  строителните предприятия.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 2 семестъра за  студенти от СС и СНУ  и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС “магистър” по професионално направление “Икономика” в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в РБългария.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Строително предприемачество” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в строителни предприятия  или техни подразделения, както и в консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация;  (3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси на строителните предприятия; (5) намират ефективни решения за предприемачески инициативи (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен строителен бизнес.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на строителния бизнес и предприемачеството на следните позиции: мениджър на предприятие, дирекция, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и други (по управление на персонала; по инвестиционна дейност; по управление на проекти; по ценообразуване/ценовик; по логистика/логистик, инвеститорски контрол); експерт или консултант в учреждение/институция, предприятие, отдел, звено и др.; по публично-частни партньорства; по провеждане на търгове и конкурси в строителството, по  управление с частна публична (държавна и общинска) собственост);  икономист по строителството в предприятие, държавни и общински органи; лицензиран оценител в банка, застрахователно дружество, агенция или община или на самостоятелна практика (при получаване на  лиценз от оторизиран за целта орган).

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Строително предприемачество“

 

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

       Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

  Компетентности за учене:
   
 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

  Комуникативни и социални компетентности:
   
 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

  Професионални компетентности:
   
 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на строителното предприемачество с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Строително предприемачество 9 8 Изпит 240 165 75
Инвестиционен анализ 9 6 Изпит 180 120 60
Управление на земята за строителство 9 8 Изпит 240 180 60
Изследвания на строителния пазар 9 8 Изпит 240 180 60
Оценяване на недвижими имоти 10 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 165 75
Обществени поръчки 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 75 2250 1740 510


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-английски 10 3 90 60 30
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30