Икономически университет – Варна

Мениджмънт на туризма

ОКС: Професионален бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 6

Професионална квалификация: Туризъм

Професионално направление: Туризъм

Начална година: 2019

Обучението в специалността дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на  туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство и туристическо информационно обслужване,  на спортни, развлекателни и културни дейности, създава компетенции за успешни предприемачи в туризма, за управленски позиции на низово и средно равнище и ръководство на екипи в туристически фирми.

СПЕЦИАЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Екскурзоводство
 • Странознание
 • Пътнически агенции и транспорт в туризма
 • Технология на обслужване в пътническа агенция
 • Индустрия на свободното време
 • Мениджмънт и маркетинг и на събитията
 • Културно наследство и туризъм
 • Първи чужд език – специализиран в туризма и свободното време
 • Втори чужд език - специализиран в туризма и свободното време

ПРАКТИЧЕСКИ ДИСЦИПЛИНИ:

 • Учебна маршрутна практика /първи чужд език/
 • Учебна маршрутна практика /втори чужд език/
 • Учебна практика в пътническа агенция
 • Грижа за клиента

Реализация на завършилите специалността:

 • Офис-мениджър в пътнически агенции,
 • представител на туроператори и транспортни фирми
 • мениджър на културно-информационен, спортен, развлекателен, рекреационен център
 • екскурзовод 
 • Организатор и изпълнител на специализирани  туристически пътувания
 • Мениджър екип за специални събития и спортно-развлекателни услуги, за анимация
 • мениджър екип и специалист в транспортни инфраструктурни обекти като летище, морска гара и други
 • преводач-придружител;
 • бизнес-секретар и кореспондент, вкл. в институции и неправителствени организации в сферата на туризма и свободното време;
 • мениджър екип във фирми за обслужване на клиенти, вкл. онлайн платформи

Бизнес партньори:

 • ДЕСТИНЕЙШЪН ТУРИСТИК СЪРВИСEС ООД
 • MTS Globe Bulgaria
 • „ИНТЕРНОБМЕН“ ЕООД

Специалността е акредитирана за период 2018-2024 г. с оценка 9.71. Обучението на студентите от специалност „Мениджмънт на туризма и свободното време“ се осъществява в сътрудничество с Варненска туристическа камара и Варненска асоциация на туристическите агенции.

За допълнителна информация: www.ct-varna.com

Колеж по туриъм – Варна
Трети корпус на ИУ-Варна, бул. Сливница 182 А, каб.3-102
Email: college_varna@ue-varna.bg
Тел. 0879 313 926; 052 620 722
https://www.facebook.com/groups/71229177891/

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика е основа за разработването на учебна документация, отговаряща на изискванията на ЗВО за обучение и подготовка на професионални бакалаври в специалност “МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА” в Колеж по туризъм – Варна. Квалификационната характеристика представя:

- обучението по специалността – съдържание, методи на обучение и оценка;
- професионалните знания, умения и компетенции, които се придобиват в резултат на обучението по специалността;
- възможностите за реализиция след придобивана на професионалната квалификация и ОКС „Професионален бакалавър“ по специалността.

II. Професионални знания и умения

Обучението създава специалисти по туризъм и управленски кадри на низово и средно равнище в сферата на туризма и свободното време. Обучението по специалността „Мениджмънт на туризма” дава професионални знания и умения за изпълнение и управление на дейности в направления в индустрията на туризма като туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристическо информационно обслужване, спортно-развлекателни дейности в туристически комплекси и ваканционни селища и др.

III. Обучение по специалност “Мениджмънт на туризма”

Курсът на обучение е с продължителност 3 години, в редовна форма. Обучението включва:

- теоретична подготовка – фундаментални дисциплини от стопански и социални науки,
- специализирани дисциплини за туроператорска и турагентска дейност, екскурзоводство, туристически ресурси, анимация, мениджмънт на специални събития, информационни системи в пътнически агенции и центрове за свободно време, за придобиване на умения за комуникации, работа в екип и спортна дейност, специализирана подготовка по два чужди езика,
- практическа подготовка – задължителна маршрутна практика, задължителна практика в базов обект (пътническа агенция) и летен стаж – два пъти по 45 дена.

Студентите в специалност “Мениджмънт на туризма” получават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” след полагане на държавни изпити – комплексен теоретичен, практически по специалността и изпити по първи и втори чужд език.

Обучението се провежда чрез аудиторни и извънаудиторни занимания. Аудиторните занимания са лекции, семинарни упражнения и учебни занятия по чужд език. Лекциите се осъществяват чрез традиционни методи, презентации и дискусии по актуални въпроси, вкл. с участие на експерти и представителите на туристическия бизнес и инстутиции, които са важни за развитието на туризма. Семинарните упражнения се осъществяват чрез работа по казуси, ролеви игри, представяне на предварително поставени задачи, вкл. екипна работа и разработване на проекти с практическо приложение, прилагане на практика, в среда близка до реалната, на знания и умения по специализирани дисциплини и др. Учебните занятия по чужд език се провеждат чрез семинарни занятия по специализирани системи за чуждоезиково обучение в туризма и свободното време. Извънаудиторните занимания обхващат учебна практика в базов обект, подготовка на курсови работи и реферати, работа по задачи за семинарни упражнения и проекти, търсене, систематизиране и ползване на литература и специализирана информация, подготовка за тестове и изпити, посещения на фирми от сферата на туризма и свободното време и други.

Оценяването е за работа през семестър, изпити по чужд език през семестъра и за положен изпит по време на сесията. Методите за оценка са оценяване на работата на студентите по време семинарни упражнения, на разработени курсови работи и реферати, на изготвени отчети и проекти, оценяване на резултати от тест, специалзирани тестове по чужд език и писмено изложение по определена тема.

IV. Възможности за реализация

След завършване на обучението професионалните бакалаври по “Мениджмънт на туризма” придобиват компетенции, които им позволяват да заемат различни длъжности в туристически фирми, обекти и комплекси и ръководни позиции на средно и низово равнище като офис-мениджър в туристически агенции и туроператори, представител на транспортни фирми и туроператори, екскурзовод и водач на туристически групи, мениджър на бюро за информация и туристически услуги, организатор на конгресно-конферентни и други специални събития, бизнес-секретар и кореспондент в институции и неправителствени организации в сферата на туризма, преводач-придружител и др.

По-нататъшното развитие и растеж на професионалните бакалаври по “Мениджмънт на туризма” в професиите по специалността и в управленската структура изисква от тях повишаване на придобитата квалификация чрез продължаване на обучението им в образователно-квалификационна степен “магистър” в същото професионално направление „Туризъм”.

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Мениджмънт на туризма“

Дипломираните професионални бакалаври по “Мениджмънт на туризма” придобиват ключови и професионални компетенции, които им дават възможност, които им дават възможност да бъдат успешни предприемачи в туризма и да работят в туристически фирми на управленски позиции от средно и низово равнище, да ръководят звена, сектори и екипи в туристическата индустрия. Те познават теоретичните аспекти на туризма, екскурзоводството, анимацията, туроператорската и транспортна дейност, съвременните тенденции в туристическата индустрия на международния и вътрешен туристически пазар, владеят и прилагат методиката на екскурзоводското обслужване, притежават притежават богата палитра от знания по история, география, археология, етнография, лингвостранознание, знания по маркетинг на туризма и умеят да разработват, оферират, рекламират и продават туристическите продукти на пазара, да планират, организират, и контролират дейността в
туристически агенции, умеят да ръководят персонала и да работят в екип, да полагат грижа за клиентите, като прилагат стандарти и системи за управление на качеството, притежават умения за комуникация на два или три чужди езика, умеят да използват комуникационна и информационна техника, технологии и компютърни информационни системи в туроператорски фирми, пътнически и транспортни агенции, познават народопсихологията на туристи от различни националности, умеят да водят отчетност и счетоводни операции, да извършват анализ и прогнози на дейности в туризма, прилагат правно-нормативната уредба в туризма.

Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Въведение в туризма 1 5 Изпит 150 105 45
Бизнес-информационни технологии 2 5 Изпит 150 105 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Бизнес комуникации
 • Специализирани видове туризъм
3 5 Изпит 150 105 45
Маркетинг в туризма 4 5 Изпит 150 105 45
Счетоводство на туристическото предприятие 5 5 Изпит 150 105 45
Управление на туризма 5 5 Изпит 150 105 45
Право в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Управление на човешките ресурси в туризма 6 5 Изпит 150 105 45
Общо за Фундаментални 40 1200 840 360
Специални
Екскурзоводство 1 4 Изпит 120 75 45
Странознание 1 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
1 9 Текуща оценка 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
1 5 Текуща оценка 150 90 60
Пътнически агенции и транспорт в туризма 2 4 Изпит 120 75 45
Интеркултурна комуникация 2 4 Изпит 120 75 45
Физическо възпитание и спорт 2 2 Текуща оценка 60 0 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
2 9 Изпит 270 180 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
2 5 Текуща оценка 150 105 45
Технология на обслужването в пътнически агенции и транспорт 3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Икономика на туристическото предприятие
 • Пешеходен туризъм и ориентиране
 • Социална психология в туризма
 • Превод в туризма
 • Технология на обслужването в бара
3 4 Изпит 120 90 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
3 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
3 4 Текуща оценка 120 75 45
Анимация в туризма 4 3 Изпит 90 45 45
Информационни системи в пътническите агенции и транспорта 4 3 Изпит 90 60 30
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
4 8 Текуща оценка 240 150 90
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Руски
4 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Бит, традиции и кулинарно изкуство
 • Индустрия на свободното време
 • Маркетингови комуникации в туризма
 • Културно наследство и туризъм
 • Технология на обслужване в хотела и ресторанта
4 4 Изпит 120 90 30
Маркетинг и мениджмънт на събитията 5 4 Изпит 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Френски
 • Втори чужд език - Немски
5 4 Текуща оценка 120 60 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
 • Първи чужд език - Английски
5 4 Текуща оценка 120 75 45
Избираеми дисциплини (1)
 • Втори чужд език - Английски
 • Втори чужд език - Немски
 • Втори чужд език - Руски
 • Втори чужд език - Френски
6 3 Текуща оценка 90 30 60
Избираеми дисциплини (1)
 • Първи чужд език - Английски
 • Първи чужд език - Френски
 • Първи чужд език - Руски
 • Първи чужд език - Немски
6 3 Текуща оценка 90 60 30
Общо за Специални 106 3180 1980 1200
Практически
Уводна маршрутна практика 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 3 3 Текуща оценка 90 45 45
Учебна маршрутна практика - II чужд език 3 1 Текуща оценка 30 15 15
Учебна маршрутна практика - I чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна практика в пътническа агенция 4 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - I чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Учебна маршрутна практика - II чужд език 5 3 Текуща оценка 90 60 30
Грижа за клиента 6 2 Изпит 60 45 15
Общо за Практически 24 720 465 255
Практическо обучение
Практическо обучение (летен производствен стаж) 2 3 Текуща оценка 0 0 0
Практическо обучение (летен производствен стаж) 4 2 Текуща оценка 0 0 0
Общо за Практическо обучение 5 0 0 0
Дипломиране
Държавен изпит - първи чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Държавен изпит - втори чужд език 6 2 Изпит 0 0 0
Комплексен държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Практически държавен изпит по специалността 6 3 Изпит 0 0 0
Общо за Дипломиране 10 0 0 0
Общо за целия курс на обучение 185 5100 3285 1815