Икономически университет – Варна

Недвижими имоти и инвестиции - СПНУ

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 2

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Обучението на магистри по специалност „Недвижими имоти и инвестиции” е в съответствие с мисията и образователните цели на Икономически университет – Варна. То осигурява високо качество на висше икономическо образование на студентите и е гарант за ефективна професионална реализация на завършилите. Основна цел при обучението на студентите е те да получат задълбочени знания и умения за научните достижения, нормативната материя и полезните практики в областта на икономиката на недвижимата собственост, както и професионални и лични компетенции, които надграждат получените при обучението в образователно-квалификационна степен „бакалавър”.

Завършилите специалност „Недвижими имоти и инвестиции” в образователно-квалификационна степен „магистър” могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, които управляват недвижима собственост, оценителски фирми, консултантски отдели, проектантски бюра, инвестиционни компании, строителни фирми, дружества със специална инвестиционна цел, банки, застрахователни дружества, пенсионни фондове, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации.

Специалност "Недвижими имоти и инвестиции"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление „Икономика”
Професионална квалификация „Икономика”
Срок на обучение - 1 г. (СС, СНУ) / 1,5 г. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

по
ред
Изучавани дисциплини Кредити Форма на
контрол
Студентска заетост
изпит текуща оценка общо извън-
аудиторна
аудиторна
  Фундаментални дисциплини (ДНДО и СПН)
1 Икономикс 12 9   360 300 60
2 Количествени методи 12 9   360 300 60
3 Мениджмънт и маркетинг 12 9   360 300 60
4 Въведение във финансите 12 9   360 300 60
5 Теория на счетоводството 12 9   360 300 60
  Общо за фундаментални дисциплини: 60 5   1800 1500 300
  Специални дисциплини (СНУ / ДНДО и СПН)
6 Урбанистика 5   9 / 10 150 90 60
7 Управление на недвижимата собственост 5   9 / 10 150 90 60
8 Икономически основи на недвижимата собственост 5   9 / 10 150 90 60
  Общо за специални дисциплини: 15 0 3 450 270 180
  Специализиращи дисциплини (СС и СНУ / ДНДО и СПН)
9 Делови контакти 6 9 / 10   180 120 60
10 Строително предприемачество 8 9 / 10   240 165 75
11 Маркетинг на недвижимите имоти 8 9 / 10   240 180 60
12 Инвестиции в недвижима собственост 8 9 / 10   240 165 75
13 Обществени поръчки 8 10 / 11   240 180 60
14 Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 8 10 / 11   240 180 60
15 Магистърски семинар 8   10 / 11 240 165 75
16 Избираема (1) от: 6   10 / 11 180 135 45
       Риск мениджмънт            
       Енергийна ефективност            
       Изследване на операциите            
  Общо за специализиращи дисциплини: 60 6 2 1800 1290 510
  Общо за целия курс на обучение: 135 11 5 4050 3060 990
  Защита на дипломна работа 15          
  Общо кредити за целия курс на обучение: 150          

 

 • Факултативни дисциплини

  по
  ред
  Факултативна дисциплина Кредити Форма на контрол Студентска заетост
  изпит текуща
  оценка
  общо извън-
  аудиторна
  аудиторна Л У
  1 Чужд език - английски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
  2 Чужд език - немски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
  3 Чужд език - френски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
  4 Чужд език - руски 3   10 или 12 90 60 30 0 30
  Забележка: Изучаването на факултативните дисциплини не е задължително, а по желание на студентите. За студентите, избрали да изучават факултативни дисциплини, те стават задължителни.
 • СС - Същата специалност (СС), съответстваща на обявената магистърска специалност от ИУ-Варна.
 • СНУ - Направление „Стопански науки и управление“ (СНУ), в която група попадат всички, завършили професионални направления: 3.7. Администрация и управление; 3.8. Икономика; 3.9. Туризъм.
 • ДНДО - „Други направления и други области на висше образование“, в които попадат другите области на висше образование и всички останали направления от „Социални, стопански и правни науки“ като: 3.1. Социология, антропология и науки за културата; 3.2. Психология; 3.3. Политически науки; 3.4. Социални дейности; 3.5. Обществени комуникации и информационни науки; 3.6. Право.
 • СПН – „Същото професионално направление“, съответстващо на завършената специалност в ОКС „професионален бакалавър“.

За задочно обучение аудиторната учебна заетост е 50% от същата за редовно обучение.

Специалност "Недвижими имоти и инвестиции"
Образователно-квалификационна степен "магистър"
Професионално направление  3.8  Икономика
Професионална квалификация "Икономика"
Срок на обучение - 1 год. (СС, СНУ) / 1,5 год. (ДНДО, СПН)
Форма на обучение - редовна

I. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за магистър по „Недвижими имоти и инвестиции;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи и средства.

II. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формира такава съвкупност от общонаучни, общопрофесионални и специални знания, теоретични и практически умения и определени навици, за да се подготвят студентите за изпълняване на трудови дейности, свързани с недвижимите имоти и инвестициите. Конкретното описание на професиите (трудовите дейности) е посочено в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, които обучението има за цел да постигне по специалността, са в следните насоки:

 1. Диагностика на бизнес средата с цел:
  - адаптиране на бизнеса с недвижимите имоти и инвестициите към факторите от обкръжаващата среда;
  - въздействие върху микрообкръжението на агенциите за недвижими имоти  и инвеститорите в недвижими имоти;
  - анализ на силните и слабите страни на агенциите за недвижими имоти, на  проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти и разработване на ефективни стратегии за развитие.
 2. Анализ и разработване на ефективни процеси в агенциите за недвижими имоти, за проекти и активи на инвеститорите в недвижими имоти чрез:
  - оценяване, избор и реализация на адекватни бизнес практики в агенциите за недвижими имоти, при реализация на проекти и управление на активи на инвеститорите;
  - планиране и реализация на проекти от инвеститори в недвижими имоти с бизнес предназначение;
  - управление на процесите в агенциите за недвижими имоти;
  - управление на  процесите  в компаниите за уравление на активи в недвижими имоти;
  - управление на проекти на инвеститори в недвижими имоти и фасилити мениджмънт.

III. Обучение по специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления:

Първото направление обхваща дисциплини за широка фундаментална икономическа подготовка, които са предназначени за студенти от ДНДО и СПН като: икономикс, количествени методи, мениджмънта и маркетинг, въведение във финансите и теория на счетоводството.

Второто направление включва специални дисциплини за студенти от СНУ, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на недвижимите имоти и инвестициите като: управление на недвижимата собственост, урбанистика и икономически основи на недвижимата собственост.

Третото направление обхваща специализиращи дисциплини за развиване на професионални бизнес компетенции в областта на недвижимите имоти и инвестиции като: маркетинг на недвижими имоти, строително предприемачество, инвестиции в недвижима собственост, делови контакти, данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти и риск мениджмънт. Студентите имат възможност да изучават една от следните избираеми дисциплини:  изследване на операциите, обществени поръчки и енергийна ефективност.

За тяхното усвояване се реализират ефективни форми на обучение като: практически занятия и изследвания, решаване на казуси и на реални ситуации по задание от строителни предприятия, разработване на курсови проекти, дискусии и дебати, ролеви игри  и други.

Студентите изучават практически аспекти на недвижимите имоти и инвестиции  под формата на посещения на място в  агенции за недвижими имоти и инвестиционни компании, управляващи портфейли от недвижими имоти.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите ОКС „бакалавър“ в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „магистър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 2 семестъра за  студенти от СС и СНУ  и 3 семестъра за студенти от ДНДО и СПН. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС "магистър" по професионално направление "Икономика" в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

IV. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Недвижими имоти и инвестиции” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят успешно в агенции за недвижими имоти, собственици на сгради и съоръжения, фасилити мениджмънт компании и др; (2) работят успешно в структурите на публичната администрация в отделите по управление на собствеността и инвестиците; 3) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти; (4) управляват ефективно поверените им ресурси от бизнес организации, публични институции и неправителствени организации; (5) намират ефективни решения за управление на собствеността и инвестициите (6) мислят креативно, да анализират и прилагат добри бизнес практики,  да стартират и развият собствен бизнес с недвижими имоти.

Студентите, завършили тази специалност могат да се реализират като функционални специалисти и/или мениджъри в сферата на недвижимите имоти и инвестициите на следните позиции: управител на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.; аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.; експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижимата собственост, отдел, звено и др.; икономист по недвижима собственост в предприятие, държавен или общински орган, притежаващи недвижима собственост;  консултант  във фирма по управление на проекти за развитие на недвижима собственост; експерт оценител в банка, застрахователно дружество или агенция (при получаване на  сертификат от оторизиран за целта орган); фасилити мениджър и други позиции.

 

V. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Недвижими имоти и инвестиции“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на строителното предприемачество с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи, формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специални
Урбанистика 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Управление на недвижимата собственост 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Икономически основи на недвижимата собственост 9 5 Текуща оценка 150 90 60
Общо за Специални 15 450 270 180
Специализиращи
Делови контакти 9 6 Изпит 180 120 60
Строително предприемачество 9 8 Изпит 240 165 75
Маркетинг на недвижими имоти 9 8 Изпит 240 180 60
Инвестиции в недвижимата собственост 9 8 Изпит 240 165 75
Магистърски семинар 10 8 Текуща оценка 240 165 75
Обществени поръчки 10 8 Изпит 240 180 60
Данъчно и правно регулиране на операциите с недвижими имоти 10 8 Изпит 240 180 60
Избираеми дисциплини (1) 10 6 Текуща оценка 180 135 45
Общо за Специализиращи 60 1800 1290 510
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
10 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 90 2700 2010 690


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30