Икономически университет – Варна

Бизнес информационни системи

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Начална година: 2019

Целта на обучението по специалността е подготовка на специалисти с висше образование за образователно-квалификационна степен „бакалавър”, които имат солидни познания в областта на информационните системи като част от управлението на организацията и ефективното използване на информационните и комуникационните технологии за достигане на конкурентно предимство в бизнеса.

Специалистите по бизнес информационни системи, които получават професио­нална квалификация „икономист”, работят по въпросите на интеграцията на информационните технологии и бизнес процесите, за да удовлетворят информационните потребности на фирмите и другите организации, като съдействат за ефективно постигане на техните цели. Те играят ключова роля при опреде­ляне на изискванията към информационната система на организацията и участват в етапите по изготвяне на спецификация, проектиране, реализация и съпровождане. Получават солидни знания в областта на иконо­миката и компютърните науки и умения за прилагането им.

Студентите дефинират сами своите интереси и областите, в които да се развиват чрез изучаване на богат набор от избираеми дисциплини, а завършилите образователно-квалификационна степен „бакала­вър” могат да се реализират като разработчици на системи за управление на фирмите; системни и бизнес анализатори; мениджъри на ИТ проекти; специалисти по внедряване, поддържане и развитие на информационни системи за крайните потребители; системни администратори; консултанти по услуги за клиенти; специалисти по маркетинг и мениджмънт на софтуерни и информационни продукти; уеб разработчици и дизайнери.

 1. Основно предназначение на квалификационната характеристика

Квалификационната характеристика има следното предназначение:

 • Да направи характеристика на учебните дисциплини и тяхното предназначение;
 • Да даде кратко описание на професионалните знания, умения и компетенции за бакалавър по „Бизнес информационни системи“;
 • Да послужи като база за разработване и усъвършенстване на учебния план и учебното съдържание при обучение на студентите от специалността;
 • Да ориентира обучаващите се какви длъжности могат да заемат след завършването си.

Обучението по специалността се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии.

 

 1. Професионални знания и умения

Целта на обучението по специалността е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на изграждането и управлението на бизнес информационни системи. Професиите, за които се подготвят студентите, са посочени в раздел IV на настоящата характеристика.

Основните знания, умения и компетенции, към които е насочено обучението по специалността, са в следните насоки:

 1. Изграждане на бизнес информационни системи чрез:
 • съвременни методологии и методи;
 • различни езици за програмиране;
 • бази от данни;
 • уеб технологии;
 • бизнес пакети.
 1. Управление на бизнес информационни системи на базата на:
 • съвременни знания за информационните системи и подходите за развитието им;
 • познаване на новите информационни и комуникационни технологии;
 • умения за  управление на ИТ проекти;
 • умения за системно администриране и за администриране на бази от данни.

 

 1. Обучение по специалност „Бизнес информационни системи“

Посочените знания, умения и компетенции се формират чрез възможност за изучаване на дисциплини, които са структурирани в няколко направления.

Първото направление обхваща широка фундаментална подготовка на студентите в областта на икономиката: Микроикономика, Макроикономика,  Въведение във финансите, Теория на счетоводството, Маркетинг, Теория на управлението и др.

Второто направление включва специализирани дисциплини, които целят да изградят профилирана подготовка в областта на разработването развитието на бизнес информационни системи: Основи на информационните системи; Проектиране на информационни системи; Бази от данни; Алгоритмизация и програмиране; Приложно програмиране; Уеб технологии; .NET технологии;  Бизнес интелигентни системи и др.

Третото направление обхваща дисциплини, които са насочени към развиване на умения за управлението и администрирането на бизнес информационни системи: Управление на ИТ проекти; Софтуерен бизнес; Планиране и управление сигурността на информационните системи; Компютърни архитектури; Операционни системи; Компютърни мрежи и комуникации и др.

За ефективното формиране на знания и умения се използват разнообразни форми за обучение: практически занятия в компютърни лаборатории; решаване на казуси и задачи от практиката; разработване на курсови проекти; самостоятелни проучвания; екипна работа и др. Осигурен е достъп до съвременни софтуерни продукти по академичните програми на водещи ИТ фирми. Студентите се запознават с информационното осигуряване на бизнес и публични организации при провеждането на учебна практика през третата година от обучението си. Имат възможност да се включат в стажантски програми и международна студентска мобилност.

Обучението по специалността се реализира в редовна форма. Формата е предназначена за завършилите средното си образование в страната или в чужбина, за получаване на ОКС „бакалавър“ по икономика. Редовното обучение се осъществява в 8 семестъра. Обучението завършва с държавен изпит по специалността, като на студентите се предоставя възможност да избират между две форми: защита на дипломна работа или комплексен държавен изпит.

Завършилите пълния курс на обучение получават ОКС „бакалавър“ по професионално направление „Икономика“ в съответствие с националния класификатор на областите на висше образование и професионалните направления и в съответствие с държавните изисквания за придобиване на висше образование в Република България.

 

 1. Възможности за реализация

Цел на програмата по „Бизнес информационни системи” е да подготви квалифицирани професионалисти, които да: (1) работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; (2) могат ефективно да изпълняват задълженията си на специалисти по бизнес информационни системи; (3) оползотворяват възможностите за ефективно създаване и прилагане на ИТ решения; (4) мислят креативно и анализират бизнес и информационни процеси.

Завършилите специалност „Бизнес информационни системи“ могат да се реализират в публични и бизнес организации на следните позиции:

 • системни анализатори;
 • софтуерни разработчици;
 • разработчици на уебсъдържание и мултимедия;
 • приложни програмисти;
 • разработчици на софтуер и софтуерни приложения и анализатори;
 • проектанти и администратори на бази данни;
 • системни администратори;
 • специалисти по компютърни мрежи и др.

 

 1. Компетенции, които ще бъдат придобити от студентите при обучение в специалност „Бизнес информационни системи“

Съгласно Националната квалификационна рамка, студентите придобиват следните компетенции:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежава способност за управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 • поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;

Компетентности за учене:

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най-разпространените европейски езици;

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта на информационните системи и ИТ с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работа.
Специалност
Начална година
2019
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Специални
Основи на информационните системи 4 9 Изпит 270 195 75
Операционни системи 5 8 Изпит 240 165 75
Алгоритмизация и програмиране 5 8 Изпит 240 165 75
Компютърни архитектури 5 7 Изпит 210 135 75
Компютърни мрежи и комуникации 5 7 Изпит 210 135 75
Бази от данни 6 6 Изпит 180 105 75
Приложно програмиране 6 6 Изпит 180 105 75
Проектиране на информационни системи 6 7 Изпит 210 135 75
Уеб технологии 6 6 Изпит 180 105 75
Дипломантски семинар 7 7 Изпит 210 180 30
Софтуерен бизнес 7 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (2) 7 14 Изпит 420 300 120
Управление на ИТ проекти 8 5 Изпит 150 75 75
Планиране и управление сигурността на информационните системи 8 5 Изпит 150 90 60
Бизнес интелигентни системи 8 5 Изпит 150 90 60
Избираеми дисциплини (1) 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3420 2265 1155
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Защита на дипломна работа
 • Комплексен държавен изпит по специалността
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7260 5055 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Български език 1 3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-немски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-френски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-португалски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-руски
Семестър 3
3 3 90 60 30
Чужд език-английски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-немски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-френски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-руски
Семестър 5
5, 7 3, 3 180 120 60
Чужд език-португалски 5, 7 3, 3 180 120 60
Български език
Семестър 5 1
5, 7 3, 3 180 120 60
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Търговско право 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30
1 Дисциплината се изучава само от чуждестранни студенти