Икономически университет - Варна

Екологичен бизнес и регионална сигурност

ОКС: Бакалавър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 8

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Специалност
Начална година
2018
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Фундаментални
Информатика 1 9 Изпит 270 195 75
Микроикономика 1 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 1 1 Текуща оценка 30 0 30
Приложна математика 1 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 1 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на управлението 2 9 Изпит 270 195 75
Макроикономика 2 9 Изпит 270 195 75
Физическо възпитание 2 1 Текуща оценка 30 0 30
Основи на правото 2 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 2 3 Текуща оценка 90 60 30
Теория на счетоводството 3 9 Изпит 270 195 75
Въведение във финансите 3 9 Изпит 270 195 75
Маркетинг 3 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1) 3 4 Изпит 120 60 60
Общо за Фундаментални 92 2760 1905 855
Специални
Устойчиво регионално развитие 4 9 Изпит 270 195 75
Екология и екологична сигурност 5 8 Изпит 240 165 75
Технологии за опазване на околната среда и сигурността 5 8 Изпит 240 180 60
Административно право - обща и специална част 5 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Икономика и управление на отпадъците
 • Възобновяеми енергийни източници
 • Биоземеделие
5 6 Изпит 180 120 60
Зелени работни места 6 6 Изпит 180 120 60
Финанси и инвестиции в екологичния бизнес 6 7 Изпит 210 135 75
Международно търговско право 6 7 Изпит 210 135 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Устойчиво управление на поземлените ресурси
 • Екоетика и социална отговорност
 • Екологичен туризъм
6 5 Изпит 150 90 60
Екологичен маркетинг 7 8 Изпит 255 180 75
Екопредприемачество и иновации 7 8 Изпит 240 165 75
Интегриран мениджмънт на екологичния бизнес 7 8 Изпит 240 165 75
Избираеми дисциплини (1)
 • Съдебни експертизи
 • Международно екологично право
 • Вещно право
7 6 Изпит 180 120 60
Спецсеминар 8 5 Изпит 150 105 45
Управление на качеството и безопасността 8 5 Изпит 165 90 75
Интегрирана екологична оценка и мониторинг на околната среда 8 5 Изпит 150 75 75
Трудово право 8 5 Изпит 150 90 60
Общо за Специални 114 3450 2295 1155
Университетски специални
Въведение в статистиката 4 9 Изпит 270 195 75
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Избираеми дисциплини (1) 4 6 Изпит 180 120 60
Общо за Университетски специални 21 630 435 195
Практическо обучение
Практическо обучение 6 5 Изпит 150 150 0
Общо за Практическо обучение 5 150 150 0
Дипломиране
Избираеми дисциплини (1)
 • Комплексен държавен изпит по специалността
 • Защита на дипломна работа
8 10 Изпит 300 300 0
Общо за Дипломиране 10 300 300 0
Общо за целия курс на обучение 242 7290 5085 2205


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-френски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-немски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-английски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Чужд език-португалски 3, 5, 7 3, 3, 3 270 180 90
Български език 5, 7 3, 3 180 120 60
Търговско право 5 3 90 60 30
Бизнес култура и традиции 5 3 90 60 30
Данъчен процес и данъчно облагане 7 3 90 60 30