Икономически университет - Варна

Международен бизнес и икономика (на английски език)

ОКС: Магистър

Форма на обучение: Редовно обучение

Брой семестри: 4

Професионална квалификация: Икономика

Професионално направление: Икономика

Специалност
Начална година
2018
Изучавани дисциплини Семестър Кредити Форма на контрол Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Специализиращи
Междукултурни аспекти в бизнеса 9 5 Изпит 150 105 45
Управленска икономика 9 8 Изпит 240 180 60
Английски език 9 7 Текуща оценка 210 150 60
Международни финанси 9 10 Изпит 300 240 60
Съвременни международни маркетингови стратегии 10 8 Изпит 240 180 60
Съвременни проблеми в международния стратегически мениджмънт 10 9 Изпит 270 210 60
Международен мениджмънт на човешките ресурси 10 8 Изпит 240 180 60
Азиатска икономика 10 5 Изпит 150 105 45
Международно предприемачество 11 5 Изпит 150 105 45
Международен икономикс 11 10 Изпит 300 240 60
Икономика и общество в Европейския съюз 11 5 Изпит 150 105 45
Изследователски методи 11 10 Изпит 300 240 60
Дипломантски семинар 12 5 Текуща оценка 150 105 45
Международна логистика и осигуряване на производствения процес 12 10 Изпит 300 240 60
Статистика и анализ на данни 12 5 Изпит 150 105 45
Общо за Специализиращи 110 3300 2490 810
Дипломиране
Защита на дипломна работа 12 15 Изпит 450 450 0
Общо за Дипломиране 15 450 450 0
Общо за целия курс на обучение 125 3750 2940 810


Факултативни дисциплини Семестър Кредити Студентска заетост
общо извънаудиторна аудиторна
Чужд език-руски 10 3 90 60 30
Чужд език-френски 10 3 90 60 30
Чужд език-немски 10 3 90 60 30
Чужд език-английски 10 3 90 60 30