Икономически университет – Варна

Надзор на пазара и електронната търговия-част от професия „Данъчен и митнически посредник“

Център за професионално обучение към ИУ – Варна предлага обучение по част  от професия „Данъчен и митнически посредник“- надзор на пазара и електронната търговия.

Надзорът на пазара е актуален и в същото време модерен процес, показващ и доказващ устоите в процеса на развитие на бизнеса, бизнес отношенията и бизнес моделите. Той олицетворява стремежа на икономическите (онлайн) оператори да предлагат на потребителите качествени и конкурентни стоки както на територията на Българския, така и в частност на Европейския и световен пазар. Тук е важно да се отбележи, че митническия контрол, организацията и функционирането на данъчната администрация, надзора на пазара, се разглеждат като една система от дейности и мероприятия, доказваща и разширяваща своя потенциал във времето, целяща подпомагане на икономическите оператори при осъществяване на тяхната дейност. Важен момент при контролната, надзорната и административни дейности е и изграденото доверие между структурно определящите административни единици и бизнеса като цяло. Това от своя страна разкрива синергията в развитието на социално-икономическите и бизнес взаимоотношенията, в съвременната динамично развиваща се среда.

С обучението  по част  от професия „Данъчен и митнически посредник“- надзор на пазара и електронната търговия са обхванати теми посредством, които се представят актуални знания и разбиране за организацията и технологията на митническия контрол, организацията и функционирането на данъчната администрация, правно нормативната обезпеченост на надзор на пазара и електронната търговия. Разгледани са съвременните проблеми и нормативното регламентиране на митническия контрол, данъчната администрация, надзора на пазара и електронната търговия. Придобитите знания и практически умения са ценни за подготовката и успешната реализация на специалистите, данъчни и митнически посредници, ангажирани с митническия контрол, данъчната администрация, надзора на пазара и електронната търговия в съвременните динамично развиващи се условия на пазарна икономика.

В семинарните занятия е поставен акцент върху проблемно ориентираното обучение. Обучаемите разширяват придобитите теоретични знания и формират нови практически умения за решаване на конкретни задачи и казуси, свързани с: организацията и технологията на митническия контрол, данъчната администрация, надзора на пазара и електронната търговия, правилата и случаите, при които се оформя съответната документация по надзорната и контролна дейности на органите за митнически контрол, данъчен контрол и надзора на пазара.

Преподавателите, водещи отделните учебни дисциплини, имат богат теоретичен и най-вече практически опит.

Обучението завършва с провеждането на държавен изпит по теория и практика на специалността, като успешно завършилите получават документ в съответствие с Наредба №18 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години -Удостоверение за професионална квалификация.

Цената на обучението е 200 лв. Продължителността е един месец.

Кандидатстването за обучението се осъществява чрез подаване на заявление за записване

Срок за записване до 24.03.2022г.

Начало на обучението 08.04.2022г.