Икономически университет – Варна

ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА

за електронен кандидатстудентски изпит в Икономически университет – Варна

 1. Въведение в Икономиката. Икономическият проблем: оскъдност, избор, алтернативни разходи. Граница на производствените възможности. Микроикономика и макроикономика.
 2. Основни проблеми на икономическата организация на обществото. Три основни въпроса: какво, как и за кого. Типове икономически системи. Поява и развитие на пазарната икономика. Същност и основни категории на пазара. Класификация на пазарите. Кръгова диаграма на доходите и разходите в обществото.
 3. Търсене, предлагане, пазарно равновесие. Крива на търсенето и закон на търсенето. Фактори, които влияят върху търсенето. Крива на предлагането и фактори. Взаимодействие на търсене и предлагане и пазарно равновесие. Пазарни изменения и пазарно приспособяване. Еластичност на търсенето и на предлагането.
 4. Теория на потребителския избор. Търсене и потребление. Теория на полезността. Основни категории и закони. Кардиналистки и ординалистки подход към потребителското поведение и извеждането на кривите на търсенето. Рента на потребителя.
 5. Теория на фирмата. Икономическа характеристика на фирмата. Видове фирми. Производствена функция на фирмата. Времеви интервали в анализа на производството. Оптимизиране на производството в къс период.
 6. Приходи и разходи на фирмата. Фирмени приходи същност и видове. Фирмени разходи: явни и неявни, счетоводни и икономически разходи. Фирмените разходи в краткосрочен период - видове и взаимовръзки. Минимизиране на разходите.
 7. Пазарни структури. Същност и видове пазарни структури. Съвършена конкуренция. Пазарна структура при съвършена конкуренция. Равновесие на фирмата при съвършена конкуренция. Отрасълът на съвършената конкуренция в неговата цялост. Съвършената конкуренция и ефективността.
 8. Чист монопол. Пазарна структура при чист монопол. Равновесие на фирмата при монопол. Сравнение между монопола и съвършената конкуренция. Последиците от монопол.
 9. Несъвършена конкуренция: монополистична конкуренция и олигопол. Пазарна структура при монопoлистичната конкуренция. Равновесие на фирмата при монополистична конкуренция. Пазарът при олигопол. Поведение на фирмата при олигопол. Модели на съгласуван и несъгласуван олигопол. Последиците от олигопол.
 10. Пазарни дефекти и икономическа роля на държавата. Пазарни дефекти – същност и видове. Обществени блага. Външни ефекти. Политики на регулиране на пазарните дефекти.
 11. Измерване на макроикономиката. Брутен вътрешен продукт - същност и методи за измерване на БВП. Номинален и реален БВП. Потенциален и фактически продукт. Брутен вътрешен и брутен национален продукт. Други макроикономически показатели.
 12. Макроикономическо равновесие. Съвкупно търсене и крива на съвкупното търсене. Съвкупно предлагане: класическа и кейнсианска концепция. Модели на макроикономическо равновесие. Равновесие при пълна и при непълна заетост.
 13. Икономически цикъл – същност и фази. Теории за цикъла. Циклични индикатори.
 14. Инфлация и безработица. Заетост и безработица: дефиниране и измерване. Форми на безработица. Причини. Инфлация –същност, измерване и видове. Причини и последици от инфлация.
 15. Фискална политика и съвкупно търсене. Същност и цели на фискалната политика. Инструменти на фискалната политика. Мултипликатори. Вградени стабилизатори.
 16. Пари и парична политика. Същност и функции на парите. Търсене и предлагане на пари. Паричен пазар. Роля на парите в макроикономиката. Цели и инструменти на паричната политика.

Литература

 1. Младенова, З. и др. Микроикономика. Варна, Стено, 2018.
 2. Владимиров, В. и др. Макроикономика. Варна, Стено, 2015.
 3. Младенова, З. и др. Икономикс. Издателство „Наука и икономика“, Икономически университет-Варна, 2018.
 4. Мавров, Хр. и др. Микроикономика -тестове, задачи, въпроси. Варна, Стено, 2018.
 5. Колев, К. и др. Макроикономика - тестове, задачи, въпроси. Варна, Стено, 2016.