Икономически университет – Варна

ПРОГРАМА ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ 

за електронен кандидатстудентски изпит в Икономически университет – Варна

1. Географско положение, граници и големина на България. Географско положение – астрономическо, физикогеографско, икономогеографско, политикогеографско. Изменения в териториалния обхват на България. Граници на България – дължина, разположение, транспортни връзки.

2. Релеф на България. Характеристика на съвременния релеф. Релефообразуващи процеси. Геоморфоложки области: Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна планинско-котловинна област, Рило-Родопска област. Стопанско значение на релефа.

3. Полезни изкопаеми на България. Значение и видове. Количествена и качествена характеристика на горивните (енергийните), рудните и нерудните полезни изкопаеми. Закономерности в образуването и разположението им. Стопанска преценка на полезните изкопаеми в България.

4. Климат на България. Фактори на климата. Елементи на климата – температура, ветрове, валежи, атмосферно налягане, облачност, относителна влажност. Неблагоприятни климатични явления. Климатични области: умереноконтинентална, преходноконтинентална, континентално-средиземноморска, черноморска, планинска. Стопанска оценка на климата и опазване от замърсяване.

5. Води на България. Същност, значение и фактори за формиране на водите. Повърхностни води – главен вододел на България, водосборни басейни и реки. Езера. Подземни води – грунтови води, напорни води, карстови води, минерални извори. Хидроложки области. Използване и опазване на водните ресурси в България.

6. Почви на България. Значение. Фактори за образуването им. Зонални почви. Азонални почви.

7. География на населението на България. Значение. Формиране на българското население. Основни тенденции в изменението на броя и гъстотата на населението на България. Естествено движение на населението. Миграция. Видове структури на населението. Трудови ресурси.

8. География на селищата в България. Същност и значение. Фактори за възникване на селищата: природни, обществено-икономически. Класификация (типология) на селищата. Урбанизация. Административно деление на България.

9. География на растениевъдството в България. Значение. Фактори за развитие. Териториална структура на производството на: пшеница, ръж, царевица, ечемик, ориз, тютюн, захарно цвекло, слънчоглед, фъстъци, роза, мента, лавандула, анасон, памук, коноп, лен, домати, пипер, картофи, оранжерийно зеленчукопроизводство, лозарство. Райони на отделните култури.

10. География на животновъдството в България. Значение. Фуражна база. Едър рогат добитък – крави, биволи. Свиневъдство. Овцевъдство. Птицевъдство. Пчеларство. Рибовъдство. Проблеми и тенденции на развитие.

11. География на енергетиката в България. Особености и значение. Добив на енергийни ресурси – въглища, нефт, земен газ. Производство на електроенергия. Видове електроцентрали – ТЕЦ, ВЕЦ, ПАВЕЦ, АЕЦ. Енергопреносна мрежа. Главни енергийни райони. Проблеми и тенденции на развитие.

12. География на металургията в България. Особености и значение. Добив на руди на черни метали. Развитие, състояние и териториално разположение на черната металургия. Добив на руди на цветни метали. Развитие, състояние и териториално разположение на цветната металургия. Металургични райони. Проблеми и тенденции за развитие.

13. География на текстилната промишленост в България. Значение и място на отрасъла. Фактори за развитие. Суровинна база. Възникване и разположение на отделните производства: памучно, вълнено, копринено, конопено, ленено, килимарство; трикотажна и шивашка промишленост. Райони на текстилното производство. Проблеми и тенденции.

14. География на хранително-вкусовата промишленост в България. Значение и условия за развитие. Развитие и разположение на мелничарство, маслодобив, месопреработване, консервна промишленост, тютюнопреработване, млекопреработване, захародобив, винарство, пивопроизводство, риболов и рибопреработване. Райони: Горнотракийски, Дунавска равнина, Югозападен. Проблеми и тенденции.

15. География на транспорта в България. Значение. Фактори за развитие. Железопътен транспорт – възникване, усъвършенстване, главни жп линии. Автомобилен транспорт – развитие, структура, главни автомагистрали и шосета. Воден транспорт – черноморски и дунавски, главни пристанища. Въздушен и тръбопроводен транспорт. Проблеми и тенденции.

16. География на туризма в България. Значение и класификация. Разположение и структура на туристическите ресурси – природни и културно-исторически. Развитие на туризма в България и неговата леглова база. Видове туризъм – международен и вътрешен. Туристически райони: развити (Черноморски, Софийски, Западнородопски) и развиващи се (Средностаропланински, Средногорски, Пирински).

17. Югозападен район. (Комплексна географска характеристика). Граници и териториален обхват. Природни ресурси – релеф, полезни изкопаеми, климат, води, почви, растителност. Население, трудови ресурси. Селища. Стопанска структура на района – промишленост, земеделие, транспорт, туризъм. Специализиращи отрасли, вътрешнорайонни и междурайонни връзки и проблеми на района. Характеристика на главните градове в района.

18. Южен централен район.

19. Югоизточен район.

20. Северозападен район.

 

Литература

  1. Георгиев, М. Физическа география на България. София: Св. Климент Охридски, 1991.
  2. Дончев, Д., Х. Каракашев. География на България. Сборник материали за средношколци и кандидатстуденти. София: Сиела, 2015.
  3. Кръстев, В., И. Радева. Примерни тестове за конкурсен изпит по география на България. Варна: Наука и икономика, 2021.
  4. Пенин, Р. и др. География на България. Природна и социално-икономическа. София: Булвест, 2012.
  5. България 2020. Статистически справочник на НСИ. София, 2020.
  6. Национален статистически институт (електронен ресурс - http://www.nsi.bg).

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ЗА КОНКУРСЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ, изд. "Наука и икономика", ИУ-Варна