Икономически университет – Варна

Обучения и курсове

*******

На вниманието на докторантите към Икономически университет - Варна

Организират се следните курсове от докторско ниво за летния семестър на учебната 2021/2022 г.:

1. Курс по Английски език (ниво B2), Водещ лектор: ст.преп. Силвия Йоханова, преподавател в катедра "Езиково обучение и комуникации"

График за провеждане: 

10.03.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

17.03.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

24.03.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

31.03.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

07.04.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

14.04.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

21.04.2022 - от 15:15 ч. до 19:00 ч. - 4 упражнения

28.04.2022 - от 15:15 ч. до 17:00 ч. - 2 упражнения

 

Общ хорариум - 30 уч. часа

КУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ДИСТАНЦИОННО. ВИРТУАЛНАТА КЛАСНА СТАЯ МОЖЕТЕ ДА ДОСТЪПИТЕ ЧРЕЗ: https://meet.google.com/tmq-gksg-psh

За присъствалите в курса ще бъдат присъждани кредити съобразно утвърдените индивидуални планове на докторантите, но САМО при минимум 80% посещения.

***

2. В периода от 9  до 27 май 2022 г. ще се проведе курс от докторско ниво „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания” за  всички докторски програми, за който се полагат 10 кредита. Курсът ще се проведе присъствено и включва 15 часа лекции и 15 часа упражнения.

Учебният курс по „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания“ има за цел да развие практическите уменията на докторантите за работа със специализирани статистически и иконометрични софтуерни продукти. За целта се разглеждат специфични въпроси по управлението и преобразуването на статистическите данни, методите за боравене със отделни модули на софтуерните продукти, начините за представяне на резултатите, проверка на статистически хипотези, анализ на динамични редове, специфични модели на логистична регресия, спектрален анализ и кластерен анализ.

Докторантите, желаещи да присъстват на курса могат да се запишат при гл. ас. д-р Любомир Любенов. (lyubenov@ue-varna.bg тел. 0882/ 164-648).

Краен срок за записване 29.04.2022 г.

За участие в курса на докторантите ще бъдат призъждани кредити при посещения на минимум 80% от занятията.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

В периода от 10  до 26 май ще се проведе присъствено курс от докторско ниво „Специализиран статистически софтуер за научни изследвания” за  всички докторски програми, за който се полагат 10 кредита.

Курсът включва 15 часа лекциии и 15 часа упражнения, които ще се проведат в зала 322.

Графикът за провеждане е следният:

10.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

12.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

13.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

16.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

17.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

19.05.2022 г. - от 16:15 до 19:00 ч.;

20.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.;

25.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.;

26.05.2022 г. - от 16:15 до 20:00 ч.