Икономически университет – Варна

Професия "Оперативен счетоводител"

Център за професионално обучение към ИУ – Варна предлага обучение по професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство", професионално направление "Счетоводно и данъчно облагане".

По време на обучението по професия „Оперативен счетоводител“ и специалност „Оперативно счетоводство“ се придобиват теоретични знания и най-вече практически умения. По-конкретно, обект на изучаване са принципите при организацията, документирането, синтетичното и аналитично отчитане на дейността на предприятието. Курсът е ориентиран към практическо усвояване на счетоводната материя, като обучаемите лица се запознават с начина на счетоводно отчитане на конкретни стопански операции, посредством решаването на казуси и практически задачи.

Целта на обучението по счетоводство е курсистите да придобият теоретични знания по счетоводство. Обект на изучаване ще бъдат: нормативната уредба на счетоводството в България; счетоводните способи, видовете счетоводни документи, организацията на отчетния процес в предприятието, програмните продукти, използвани в счетоводството, финансовия контрол и финансовия анализ.

Акцентът при обучението се поставя върху придобиването на практически умения, които могат да се приложат в реалната практика, непосредствено след завършването на курса. Уменията, които ще бъдат придобити са свързани с усвояване на технологията на отчетния процес; средствата и способите за обработка на счетоводната информация; организацията на синтетичното и аналитично отчитане на стопанските операции, изготвянето на финансовите отчети, данъчното облагане и др.

Основните учебни дисциплини включени в учебния план на професията са: Теория на счетоводството; Счетоводство на предприятието: Счетоводен софтуер; ТРЗ и личен състав; Финансов контрол; Финансов анализ и Основи на данъчното облагане.

Обучението е предназначено за всички лица, които проявяват интерес към счетоводната проблематика. За кандидатите без познания и опит, но с желание да получат професионални знания по счетоводство, учебният материал се поднася по ясен и лесен за разбиране начин. Това представлява предпоставка, завършвайки обучението, тези лица да придобият необходимите знания и умения, които да им дадат възможност да практикуват професията на счетоводителя на оперативно ниво. Обучението е подходящо и за лица, които имат известни познания и опит, но желаят да повишат своята квалификация по счетоводство. За тях особен интерес ще представляват дисциплините, свързани с данъчното облагане, финансовия контрол и финансовия анализ.

Преподавателите, водещи отделните учебни дисциплини, имат богат теоретичен и най-вече практически опит като практикуващи счетоводители и консултанти на предприятия от различни сфери на националната икономика.

Обучението завършва с провеждането на държавен изпит по теория и практика на специалността, като успешно завършилите получават документ в съответствие с Наредба №18 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години.  

Цената на обучението е 750 лв. Продължителността е една календарна година.

Кандидатстването за обучението се осъществява чрез подаване на заявление по образец.

Начало на нова група: м. май.

Заявление за записване

Свържете се с нас