Икономически университет – Варна

Указания

Резултатите от семестриалния контрол се вписват електронно в модул “Преподавател”>Учебен процес>Административни и сборни групи (семестриален контрол) в сайта на университета.

Изпитните резултати (като брой точки) от семестриална сесия се въвеждат в модул “Преподавател”>Учебен процес>Изпитни протоколи.

Двата модула са интегрирани с университетската информационна система и студентите се оценяват изцяло онлайн. Крайните оценки по учебните дисциплини се формират чрез обобщаване на въведените електронно точки за семестриален контрол и за изпит.

За дисциплините, които завършват с текуща оценка, точките от работата през семестъра следва да се впишат електронно в модул “Преподавател”>Учебен процес>Изпитни протоколи.

Електронно добавяне на точки за семестриален контрол се осъществява при вход като преподавател в сайта на Икономически университет - Варна, избор на раздел “Модул Преподавател” >"Учебен процес">“Административни и сборни групи (семестриален контрол)” .

 

Следва избор на административна или сборна група, като във всеки раздел се визуализират учебните групи, причислени към дадения преподавател за текущата академична година.

За въвеждане на точки от текущ контрол към дадена група, се избира бутон . В резултат на това се зарежда списък с данни за студентите от групата - факултетни номера и три имена и поле за въвеждане на точки. 

Задължително се посочва наименование на семестриалния контрол в поле “Заглавие” (напр. “Контролна работа 1”, “Тест по …….” и пр). След като се добавят точките на оценените контроли, резултатът се запазва чрез бутон "Въвеждане на точки".

От бутон  е възможно импортиране на резултати от проведени контролни работи, изтеглени от системи eLearn или Тестов център, във формат на екселска таблица.

При качване на файл, на екрана се показва броят на съвпаденията на студентите от съответната група. Ако във файла има записи, които не присъстват в списъка в системата, се зарежда информативен екран с "допълнителни записи", които могат да бъдат прегледани чрез бутон “Преглед”. Допълнителните записи НЕ се записват в протокола на електронния семестриален контрол. В случай, че данните в екселската таблица не съответстват на точки, а на брой въпроси, в поле "Максимални точки" следва да бъде коригиран максималният брой точки за въвеждания семестриален контрол. Точките ще се изчислят автоматично от системата. В противен случай, ще се приеме абсолютната стойност от екселската таблица.  След натискане на бутон “Запази” получените резултати се зареждат срещу името на всеки студент.

ВАЖНО: Файлът, който ще се импортира трябва да е с разширение .xls или .xlsx и да съдържа резултати само от една контролна работа. 

Възможна е последваща редакция или изтриване на нанесените точки. Важно е да се има предвид, че при записване на всяка операция (добавяне, редактиране, изтриване) над нанесения семестриален контрол, студентите получават известие по email с информация за направеното действие от преподавателя и броят точки се отразява в студентското им състояние WebStudent.

За преглед и експорт (в MS Excel) на въведените точки от семестриален контрол се избира бутон “Преглед” >> .

Въвеждането на резултати по време на изпитна сесия се извършва чрез достъп до “Модул Преподавател” от титуляра на дисциплината и избор на секция "Учебен процес">“Изпитни протоколи”. 

Посочва се сесия, за която ще се нанасят резултати (редовна, поправителна, ликвидационна). При натискане на бутон „Въвеждане“ за избрана група, се зарежда списък на студентите и въведения общ семестриален контрол през семестъра. Следва попълване на резултатите от положения изпит и потвърждаване с бутон „Обработване на протокол“. При натискане на този бутон, данните се запазват и студентите получават имейл с получената оценка, която се отразява и в тяхното студентско състояние.

Същинското въвеждане на оценки е съобразено със стандартите, наложени в университета, и се извършва чрез въвеждане на брой точки, които автоматично се превръщат в оценка по шестобалната скала. 

ВАЖНО: Протоколите от проведените изпити се разпечатват във „Фронт офис“ и подписват от титуляря единствено след ликвидационна сесия. За целта е нужно да бъдат нанесени точките за семестриален контрол и всички оценки на студентите по време на всяка от трите сесии (редовна, поправителна, ликвидационна).

Списък със заявилите индивидуални протоколи студенти може да намерите при вход като преподавател в сайта на Икономически университет - Варна, избор на раздел “Модул Преподавател” в меню "Учебен процес" » "Индивидуални протоколи".

Въвеждане на резултати за неположени изпити с индивидуален протокол се извършва чрез достъп от титуляра на дадена дисциплина до меню “Учебен процес” > „Индивидиални протоколи“.

В този раздел се зареждат заявените индивидуални протоколи по студенти. При избор на бутон "Въвеждане" на даден индивидуален протокол, се отваря възможност за попълване на точки, които автоматично се генерират от системата в оценка. 

Факултетните номера в този списък ще Ви послужат при създаване на заявка за неположен изпит.

Указания за провеждане на дистанционни изпити през система "Тестов център"

Провеждането на дистанционните изпити става в съответствие с публикувания в сайта на Икономически университет - Варна график на редовната изпитна сесия. В своя профил в WebStudent всеки студент има информация в раздел „Изпитна сесия“ в коя платформа ще се проведе изпитът по съответната дисциплина. Ако преподавателят е заявил изпит през система "Тестов център", то провеждането му ще се извърши през платформата WebStudent (https://info.ue-varna.bg/).

Важно условие за СТУДЕНТИТЕ преди изпит в система "Тестов център" е:

 • да влязат в WebStudent (меню Електронни изпити/Текущи изпити) със своите факултетен номер и парола;
 • да възстановят паролата си, ако са я забравили (през връзка „Забравена парола“);
 • да създадат парола, ако до момента влизат единствено с ЕГН (през менюто за редактиране на профила). 

За нормалното протичане на изпита, студентите трябва да разполагат с компютърна конфигурация с работещи видеокамера и микрофон и с непрекъсната Интернет връзка. Препоръчително е използването на браузърите Google Chrome, Firefox, Edge.

ВАЖНО!! Не е възможно студентите да използват едно и също мобилно устройство (моб. телефон, таблет) за излъчване на образ от видеокамера и за полагане на тест. Този проблем не е валиден при ползване на компютърна конфигурация (лаптоп, стационарен компютър). Възможни са следните варианти:

 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от компютър, като мобилното устройство бъде поставено удобно, за да излъчва през цялото време;
 • връзка през мобилно устройство с Google Meet и полагане на изпита от второ мобилно устройство;
 • използване изцяло на компютърна конфигурация с вградена или отделна камера.

Преди провеждане на електронни дистанционни изпити чрез система "Тестов център" всеки преподавателски екип следва:

 • да има изградена база с въпроси по дисциплините, по които ще се провежда тест за текущ контрол. В случай че екипът няма регистрация е необходимо да се свърже с отговорните лица от ЦИПНИКТ за създаване на регистрация и дисциплини, по които да се оформят бази с тестови въпроси (актуализиране на съществуващите бази с тестови въпроси или попълването на нови е възможно само от територията на  университета);

 • да подаде параметрите на теста до два дни преди датата на изпита. За целта се използва преподавателският профил в сайта на ИУ-Варна, секция „Модул Преподавател“ > Тестов център > Заявка за изпит. Попълненият във формуляра линк към Google Meet ще бъде видим за студентите 30 мин. преди началото на изпита, след вход от тяхна страна в система WebStudent. Много е важно да не се задава предварително име/код на виртуалната стая и линкът да е копиран с “https://” (например https://meet.google.com/akp-qbex-txp), за да работи. Подаденият линк може да се коригира от преподавателския профил, като се избере Модул "Преподавател">Тестов център>Списък на изпити>бутон "GMeet"-Редакция.

 • При подаване на заявка за изпит на студенти с индивидуален протокол е нужно да бъдат записани всички факултетни номера на очакваните студенти или да се добавят от преподавателя преди изпита, за да бъде видим тестът в система WebStudent. Добавянето е възможно от Модул "Преподавател">Тестов център>Списък на изпити>бутон "Добавяне" към съответния изпит.

 

При провеждането на самата изпитна процедура следва да се имат предвид следните условия и да се спазват следните изисквания:

 • Изпитите в системата Тестов център започват не по-рано от попълнените от преподавателския екип дата и час в заявката за изпит. 

 • На указаната дата студентите следва да влязат чрез своя акаунт поне 30 минути преди зададения начален час на изпита в система WebStudent (меню Електронни изпити/Текущи изпити). Студентите виждат в профилите си списък с планираните изпити в система Тестов център и оставащото време до изпита, както и линка към виртуалната класна стая в Google Meet.

 • При отваряне на Google Meet линка с универския си акаунт, студентът се присъединява към виртуалната среща. По преценка, преподавателят може да изключи автоматичния достъп до виртуалната стая в Google Meet (чрез „Настройки“> „Контроли на домакин“> Изключване на „Бърз достъп“), с цел последователна проверка на влизащите студенти. Непосредствено след присъединяването към виртуалната среща, студентът трябва да се идентифицира, като покаже своята лична карта/студентска книжка на камерата. На личната карта следва да са видими имената и снимката на студента. Останалите реквизити по картата трябва да бъдат скрити. По време на виртуалната среща преподавателят може да даде разяснения за начина на протичане на изпита и кога студентите ще получат информация за своите резултати. Инструкциите за стартирането на изпита, видео контролът и методите за проверка са отговорност на преподавателя.

 • В обявения час на изпита за студентите ще се визуализира бутон за стартиране на теста. (Бутонът е видим 60 минути от зададения начален час на теста). Всеки, който стартира изпита, автоматично се добавя в списъка със студенти към текущия изпит (Модул "Преподаватели">Тестов център>Списък на изпити>бутон “Резултати" към съответния изпит). Преподавателите могат във всеки един момент да проследят кой е започнал теста, както и да прекратят тест на студент при необходимост от бутон . Прекратеният тест не може да бъде започнат повторно от студента. За целта се налага намеса на администратор на Тестовата система.

 • Когато бъде стартиран тестът, студентите виждат на екрана въпросите, на които следва да отговорят; часовник, посочващ оставащото време; връзка към Google Meet; бутон за край на изпита.

 • При възникнала необходимост преподавателят може да изиска от студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ.

 • По време на изпита преподавателският екип има отговорност да извърши видео запис на работата на студентите с цел предотвратяване на нарушения. За да може във видеозаписа да се обхванат всички участници, е необходимо преподавателят да сподели (представи) своя екран. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведението на студентите и наличната обкръжаваща среда.

 • След като студентът избере „Край на теста“ на екрана се изписват броят на верните отговори и процент на успеваемост. 

 • Преподавателите могат да изтеглят резултатите от теста под формата на електронна таблица, съдържаща списък на студентите, положили изпита, с брой верни, грешни и неотговорени въпроси от преподавателския профил в сайта на ИУ-Варна от Модул "Преподавател">Тестов център>Списък на изпити>бутон "Резултати" към съответния изпит.

Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването на студентски изпити в Икономически университет – Варна, както и осигуряване на надеждна среда за провеждане на изпитите, Икономически университет – Варна извършва видеонаблюдение по време на провеждане на изпитите съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

Указания за провеждане на дистанционни изпити през платформата за електронно обучение eLearn

1. Провеждането на дистанционните изпити става в съответствие с публикувания в сайта на Икономически университет - Варна график на редовната изпитна сесия. В своя профил в WebStudent всеки студент има информация в раздел „Изпитна сесия“ в коя платформа ще се проведе изпитът по съответната дисциплина. Ако преподавателят е заявил изпит през електронната платформа, то провеждането му ще се извърши през платформата eLearn (https://e-learn.ue-varna.bg).

 1. Всеки преподавателски екип следва предварително да публикува в платформата eLearn към всяка дисциплина указания за провеждане на изпита с информация за елементите (напр. тест, задание и др.), които ще бъдат включени в изпитната процедура, тяхната продължителност и последователността на изпълнението им. Указанията следва да се публикуват в началото на курса.
 2. За нормалното протичане на изпита студентите трябва да разполагат с компютърна конфигурация с работещи видеокамера и микрофон и с непрекъсната Интернет връзка. По отношение на браузърите е препоръчително използването на Google Chrome, като е възможно използването и на други браузъри като Mozilla Firefox.
 3. При провеждането на самата изпитна процедура следва да се спазват следните изисквания:
 • На указаната дата студентите следва да влязат чрез своя университетски акаунт 30 минути преди зададения начален час на изпита в курса по дисциплината в платформата eLearn. В курса те ще намерят публикуван от титуляря линк към виртуална класна стая в Google meet или с друг софтуер за видеоконферентна връзка с наименование „Линк към виртуална стая за участие в изпит по „Име на дисциплина“ (за целта преподавателят може да предостави и линка, използван по време на семестъра за провеждане на лекции, като промени името му). 
 • С отваряне на линка студентът се присъединява към виртуалната стая. По преценка преподавателят може да изключи автоматичния достъп до виртуалната стая в Google Meet (чрез „Настройки“> „Контроли на домакин“> Изключване на „Бърз достъп“), с цел последователна проверка на влизащите студенти. Непосредствено след присъединяването си студентът трябва да се идентифицира, като покаже своята лична карта / студентска книжка на камерата. На личната карта следва да са видими имената и снимката на студента. Останалите реквизити по картата трябва да бъдат скрити. По време на виртуалната среща преподавателят може да даде разяснения за начина на протичане на изпита и кога студентите ще получат информация за своите резултати. 
 • След като бъде проверена неговата самоличност и преподавателят даде начало на изпита, студентът започва работата в платформата със съответните дейности и ресурси, които са включени като елементи в изпитната процедура в съответствие със спецификата на дисциплината – тест за определен период от време, който е ограничен за достъп до определена административна студентска група; изпълнение на задание, което следва да се качи в платформата с определен краен срок, и др. Всички дейности и ресурси следва да бъдат публикувани непосредствено след линка за виртуалната стая. При възникнала необходимост преподавателят може да изиска от студента да насочи камерата към останалата част от помещението, за да докаже, че не използва помощни материали или чужда помощ. 
 • По време на изпита ще се прави видео запис на работата на студентите, иницииран от преподавателя, с цел предотвратяване на нарушения. Целият изпит се записва, вкл. IP адресите на компютрите, от които се влиза в системата, поведението на студентите и наличната обкръжаваща среда. 
 • След като студентите приключат с всички елементи от изпитната процедура, преподавателският екип оформя крайните оценки по дисциплината. Точките се нанасят в електронните изпитни протоколи съобразно съответните указания за попълването им. Студентите получават e-mail и чрез своя профил могат да проверят своите оценки в системата WebStudent.
 1. В съответствие с изискванията на Закона за висшето образование преподавателите следва да пазят резултатите от изпита в продължение на една година.
 2. Във връзка с изпълнение на дейности по контрол на организацията, провеждането и оценяването по време на учебни занятия и студентски изпити в Икономически университет – Варна, както и осигуряване на надеждна среда за реализирането им, Икономически университет – Варна е възможно да извършва видеонаблюдение съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и прилагащия се от 25.05.2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на личните данни). Осъществяването на видеонаблюдение се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. На основание чл. 6, т. 1, б. „е“ от Регламента обработването е законосъобразно, ако е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.

Указания относно записване на занятия, провеждани в електронна среда за студенти и преподаватели
Икономически университет – Варна е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните), свързаните с него директиви, както и националното законодателство (Закона за защита на личните данни). С цел по-голяма яснота и удобство на физическите лица при защитата им от незаконосъобразно и недобросъвестно обработване на личните им данни в ИУ-Варна са разработени Политика за поверителност и Вътрешни правила за защита на личните данни: https://www.ue-varna.bg/bg/p/7834/za-nas/zashtita-na-lichnite-danni, въз основа на които са изготвени и настоящите указания.
Условията за допустимост на обработването на лични данни са закрепени в чл. 6 от Регламента, а именно:
а) когато е налице съгласие на физическото лице;
б) изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице е страна;
в) като нормативно установено задължение на администратора;
г) за защита на жизненоважни интереси на субекта на данните (важни интереси);
д) за изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес или за упражняване на законно предоставени правомощия;
е) за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни, освен когато преимущество имат интересите на физическото лице.
Обработването е допустимо при наличието на поне едно от посочените основания, които са свързани с качеството на данните. Основната им цел е личните данни да бъдат обработвани въз основа на валидно правно основание, т.е. да бъде спазен принципът за законосъобразност.
Принципът за законосъобразност на практика означава, че администраторите трябва на първо място, да имат законова основа за обработване на лични данни; второ, да не използват данните по начини, които имат неоправдани последици върху засегнатите лица;
трето, да предоставят информация за законосъобразното условие за обработване на данните.
Обработването е законосъобразно, когато администраторите на лични данни имат законова основа за обработване на данните. Поради това следвайки принципа на отчетност в чл. 5, параграф 2 от Регламента, администраторите трябва да прилагат законосъобразната основа за обработване на данните във всеки конкретен случай. В противен случай ще е в нарушение на принципа за законосъобразност и добросъвестност. В този смисъл администраторите трябва да спазват всички изисквания на регламента в пълна степен при всяко обработване на личните данни и да действат в рамките на законните им права. Записването на занятие, провеждано в електронна среда се явява действие по обработване на лични данни по смисъла на чл. 4, т. 2 от Регламента, а именно операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване. В тази връзка законосъобразно обработване на данни ще бъде налице когато субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели, на основание чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламента. Поради това, в случаите при които преподавател обработва (чрез записи) лични данни на студенти за образователни и научни цели е необходимо да се изисква съгласието на субектите на данни (т.е. студентите е необходимо да дадат своето изрично съгласие за това под форма на декларация). Преподавателите не трябва съхраняват личните данни на студентите за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработват. Срокът, за който се съхраняват записите, трябва да бъде посочен в декларацията - съгласие за записване на занятие в електронна среда. След постигане на целите преподавателят трябва да унищожи цялата информация, събрана чрез използването на технически средства.
Уважаеми преподаватели и студенти!
Информираме Ви, че политиката за защита на личните данни на ИУ-Варна, приложима по отношение на услугите в университета, е променена считано от 25 май 2018 г. във връзка с новия Общ регламент на ЕС за защита на личните данни.
Молим Ви да се запознаете с нашата политика за поверителност, която е достъпна на следния дрес: https://www.ue-varna.bg/bg/p/7834/za-nas/zashtita-na-lichnite-danni, както и Вътрешни правила за защита на личните данни, достъпни в СУК.