Икономически университет – Варна

Информация

Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие

 "ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ"

 1. ТУРИЗМЪТ В КОНТЕКСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, проф. д-р Манол Рибов      
 2. ТУРИСТИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ И ИХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, профессор, доктор экономических наук Марта Мальская; профессор, доктор экономических наук Маркиян Мальский; научный сотрудник Юрий Зинько
 3. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА „СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ“, доц. д-р Венцислав Статев
 4. СВЪРЗАНОСТ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ, доц. д-р Борис Борисов
 5. ФОКУСИРАНЕ ВЪРХУ КООРДИНАЦИЯТА НА ОПЕРАТОРИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ КАЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕ В ТУРИЗМА, доц. д-р инж. Минчо Полименов
 6. SARS-CoV-2 ПАНДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРИ ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ НА СТУДЕНТИ В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, доц. д-р Иван Обрешков
 7. ТЕОРЕТИЧНИ ОРИЕНТИРИ НА СРАВНИТЕЛНОТО ЕКСКУРЗОВОДСКО ИЗСЛЕДВАНЕ В ТУРИЗМА, доц. д-р Захарий Дечев
 8. ТУРИСТИЧЕСКИЯТ БЛОГ – МЕЖДУ ЛИЧЕН ПЪТЕПИС И КОМУНИКАЦИЯ, ВАЛОРИЗИРАЩА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, гл. ас. д-р Анна Маркова
 9. ИЗВЪНАУДИТОРНОТО ОБУЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛНОСТ „ТУРИЗЪМ” ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ВАРНА, гл. ас. д-р Красимира Янчева
 10. ВЗАИМНАТА СВЪРЗАНОСТ МЕЖДУ СПОРТА И ТУРИЗМА, ст. пр. д-р Димитър Стоилов Димитров
 11. ДИСЦИПЛИНАТА „ЕТНОКУЛТУРНО ЛАНДШАФТОЗНАНИЕ“ В МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА НА СПЕЦИАЛНОСТ „МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС“ В ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА, д-р Живко Парушев
 12. БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ И РАМСАРСКИТЕ МЕСТА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА БЪЛГАРИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, АЛБАНИЯ И ГЪРЦИЯ И РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА, проф. д-р Георги Леонидов Георгиев
 13. АДМИНИСТРАТИВНА ОБЛАСТ С ЦЕНТЪР ГРАД ТЪРГОВИЩЕ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, проф. д-р Иван Марков; проф. д-р Слави Димитров
 14. ГЕОПРОСТРАНСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКИТЕ ПОГРАНИЧНИ ТЕРИТОРИИ С РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ ТУРИЗМА, проф. д-р Милен Пенерлиев
 15. ТУРИСТИЧЕСКАТА ИНДУСТРИЯ НА ПЛОВДИВ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ, проф. д-р Златка Гошева Григорова
 16. SILC ROAD LOCAL CULTUTRE – ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОЕКТНИ ИЗМЕРЕНИЯ, проф. д-р Стоян Маринов; гл. ас. д-р Тодор Дянков; гл. ас. д-р Красимира Янчева
 17. ПОДХОДИ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ЗИМНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ СЕЗОН, доц. д-р Еленита Великова; д-р Стела Димитрова
 18. ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ – МАТЕРИАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА ПАМЕТ, доц. д-р Дора Кабакчиева
 19. CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR TOURISM DESTINATION COMPETITIVENESS IN THE FACE OF GLOBAL FUNCTIONAL TRANSFORMATION, assoc. prof. Mariya Stankova, PhD; Maksym Dimitrov, PhD student
 20. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ ЗА БИЗНЕС ТУРИЗЪМ В СОФИЯ И ПЛОВДИВ, доц. д-р Пело Михайлов
 21. АНАЛИЗ НА КОНКУРЕНТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ ДЕСТИНАЦИИ, доц. д-р Розалин Янев
 22. СПЕЦИФИКИ В ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА АНТРОПОГЕННИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ В БЪЛГАРИЯ, доц. д-р Ваня Василева
 23. AIRBNB: ПРОУЧВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЕФЕКТ В РЕЦЕПТИВНАТА ДЕСТИНАЦИЯ, гл. ас. д-р Елена Илиева
 24. ИЗМЕРВАНЕ НА НАГЛАСИ ЗА ПЪТУВАНЕ В РИСКОВИ УСЛОВИЯ, гл. ас. д-р Иванка Въсенска
 25. ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО В ПЛОВДИВ ПРЕЗ 1945–1989 Г. ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЕРСПЕКТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ, гл. ас. Видин Сукарев
 26. ШОПИНГ ТУРИЗМА – КАТО ПОТРЕБЛЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ, докторант Михаил Михайлов
 27. РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ В ТУРИЗМА СЛЕД РЕСТАРТА, докторант Стефка Христова
 28. МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ, докторант, к.э.н., Наталия Силичева
 29. ПРЕГЛЕД НА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА СЪС СПЕЦИФИЧНА НАСОЧЕНОСТ В ТУРИЗМА, докторант Яна Донева
 30. ВЪЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГЕЙМИФИКАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОФИЯ КАТО ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ, проф. д. ик. н. Соня Милева; доц. д-р Мариана Асенова; ас. Емил Петров; Венета Гяурова
 31. ПРОЦЕСИ НА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ, проф. д. ик. н. Таня Горчева
 32. А СЕГА НАКЪДЕ: ОЧАКВАНИ ПРОМЕНИ В ТУРИСТИЧЕСКОТО ПОВЕДЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19, доц. д-р Елка Дограмаджиева и доц.д-р Илинка Терзийска
 33. ТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ХОТЕЛСКИЯ БРАНД, доц. д-р Гергана Ангелова
 34. INDEPENDENT OR BRANDED: THE DILEMMA OF BULGARIAN HOTELIERS, аssoc. prof. Maya Ivanova, PhD
 35. МАРКЕТИНГОВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС, доц. д-р Любка Илиева
 36. ПР НА ТУРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА КРИЗА, доц. д-р Мариана Янева; д-р Стилияна Басмаджиева
 37. ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГЪТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА 5 ЗВЕЗДНИ ХОТЕЛИ ВЪВ ВЕЛИНГРАД, доц. д-р Николай Цонев; д-р Зорница Златанова
 38. ДИЗАЙНЪТ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ И ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО И АГРАРНО НАСЛЕДСТВО, доц. д-р Иван Килимперов ; доц. д-р Красимир Александров; доц. д-р Юлия Джабарова
 39. ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВИНЕН ТУРИЗЪМ В ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН ЗА ПЛАНИРАНЕ ОТ НИВО 2, доц. д-р Веселина Атанасова; проф. д-р Братой Копринаров
 40. ОМНИКАНАЛНА ДИСТРИБУЦИЯ НА ДРЕБНО НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, доц. д-р Велина Казанджиева
 41. HOW CAN CONNECTIVITY BE IMPACTFUL IN TRANSFORMING A TOURIST’S TRAVEL EXPERIENCE THROUGH SOCIAL MEDIA?  Raja Roy Choudhury, PhD; Vijay Tandon, research scholar; Sasank Devarakonda, student
 42. МАРКЕТИНГОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИЕНТСКИЯ ОПИТ С ТУРИСТИЧЕСКИЯ БРАНД, гл. ас. д-р Тодор Дянков
 43. МИСТИЧНИЯТ ТУРИЗЪМ – АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ, гл. ас. д-р Любомира Тодорова
 44. SWOT АНАЛИЗ НА ПЕШЕХОДНИЯ ТУРИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ, гл. ас. д-р Станислав Пляков
 45. МАРКЕТИНГОВИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ДЕСТИНАЦИИТЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ, гл. ас. д-р Светослав Калейчев
 46. СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО В ПОМОЩ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ В ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, гл. ас. д-р Мария Велева
 47. ТЕХНИКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА, ас.д-р Емилия Дунева
 48. POST THE PANDEMIC: NEW MARKETING STRATEGIES FOR OVERCOMING TOURISM CHALLENGES AFTER COVID -19 OUTBREAK, Ibrahim Al Sahouly, PhD
 49. AD EXEMPLUM SUSTAINABLE ACCOMMODATION PRACTICES ON THE BULGARIAN BLACK SEA COAST, Katina Popova, PhD; Miroslava Malcheva, PhD candidate
 50. МЕДИЦИНСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ, докторант Десислава Александрова
 51. ТУРИЗМЪТ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ: АНАЛИЗ, ИДЕИ И МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА, Христомир Куцаров, докторант
 52. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ЛОЯЛНОСТ ЧРЕЗ ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ХОТЕЛСКИТЕ БРАНДОВЕ, докторант Ирина Данаилова Карадакова
 53. ПРОДУКТОВАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ В СПА ТУРИЗМА КАТО ОСНОВНО КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО, докторант Виолета Башова
 54. ИНОВАЦИИ ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА „ЗЕЛЕНИ“ ПОЛИТИКИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, докторант Владо Славчев Божилов
 55. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ БРЕНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВАРНЫ КАК ТУРИСТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ, докторант Марианна Александрова
 56. ДИГИТАЛЕН ИНСТРУМЕНТАРИУМ ЗА КОМУНИКАЦИЯ С ОРГАНИЗИРАНИТЕ ПАЗАРИ НА СЪБИТИЯ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, докт. Надежда Костадинова; докт. Димитър Колев
 57. FEATURES OF CONNECTIVITY AMONG FRANCHISING NETWORKS IN HOTEL INDUSTRY, prof. Tania Dabeva, PhD; assoc. prof. Georgina Lukanova, PhD
 58. ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА В ЗХР В ТУРИЗМА В УСЛОВИЯТА НА COVID–19, доц. д-р Катя Илиева
 59. РОЛЯ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И КОРПОРАТИВНОТО ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ТУРИЗМА, доц. д-р Ася Панджерова
 60. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО, гл. ас. д-р Павлин Павлов
 61. РАЗВИТИЕ НА КСО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО И ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, Galina Ilieva, PhD; Ivelina Ilieva, research student
 62. ТЕХНОЛОГИЧНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛСКИЯ БИЗНЕС: ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ, докторант Илия Иванов
 63. ВЪЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РЕСТАРТИРАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19, докторант Христина Сантана
 64. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ В ХОТЕЛИТЕ В ГР. ВАРНА, докторант Теодора Теофилова
 65. VIRTUAL TOURISM PRODUCTS - A POSSIBLE BUSINESS NICHE IN THE NEAR FUTURE, prof. Svetla Rakadzhiyska, PhD
 66. ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КУЛТУРНИ МАРШРУТИ – ИНСТРУМЕНТ НА СВЕТОВНАТА ИДЕНТИЧНОСТ, проф. д-р Таня Парушева
 67. СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯТ ПРОДУКТ НА ИЗЖИВЯВАНИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ РАЙОНИ, доц. д-р Мариана Янева; ас. д-р Никола Гайдаров
 68. ASSESSMENT OF SMART EXPERIENCE OF TOURISTS AND LOCAL CITIZENS IN TOURIST DESTINATION, assoc. prof. Genka Rafailova, PhD; Antonio Hadzhikolev, PhD student
 69. СПЕЦИФИКА НА КРУИЗНИЯ ТУРИЗЪМ: ТЕОРЕТИЧНИ И ЕМПИРИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ, д-р Светла Атанасова
 70. ПАРАЛЕЛИ МЕЖДУ ПЛАНИНСКИ И ГРАДСКИ ПЕШЕХОДЕН ТУРИЗЪМ, д-р Христина Недялкова
 71. EVALUATION OF THE OFFER OF FOOD SOUVENIRS IN DESTINATION VARNA, Hristina Filipova, PhD
 72. ОТРАЖЕНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 ВЪРХУ СПОДЕЛЕНОТО НАСТАНЯВАНЕ, aс. Катя Георгиева
 73. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОПИТА НА ГОСТИТЕ В ХОТЕЛИЕРСКАТА ИНДУСТРИЯ, докторант Косара Гоцева
 74. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ НА ТУРОПЕРАТОРИТЕ ПО ДЕЛОВИ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗА, докторант Ралица Георгиева
 75. ОЧАКВАНИЯ ЗА УЕЛНЕС ТУРИЗМА СЛЕД КРИЗАТА COVID-19, докторант Деница Димова
 76. КУЛТУРНИЯТ ТУРИЗЪМ И СВЪРЗАНОСТ – ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, докторант Ивелина Йорданова
 77. РАЗВИТИЕ НА ТЕМАТИЧЕН РЕСТОРАНТЬОРСКИ ПРОДУКТ В ОБЩИНА ИСПЕРИХ, хон. ас. докторант Айхан Моканов
 78. THE SPECIFICS OF THE OFFER OF A MOUNTAIN DESTINATION FOR SKI TOURISM, Maria Undzhieva, PhD student
 79. СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОТЕЛИЕРСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ, докторант Мирена Фотева
 80. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЧЕЛЕН ТУРИЗЪМ В СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН НА БЪЛГАРИЯ, докторант Косьо Владимиров
 81. КОМУНИКАЦИИ В ТУРИЗМА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ – ОТ ТРАДИЦИОННА КЪМ ДИГИТАЛНА СВЪРЗАНОСТ, доц. д-р Соня Алексиева
 82. „УМНИ“ ХОТЕЛИ В ЕПОХАТА НА „УМНИ“ ГРАДОВЕ (ДОБРИ ПРАКТИКИ В СВЕТОВНИ ХОТЕЛСКИ БРАНДОВЕ), докторант Ралица Гроздева
 83. ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ В СПА И СПА ТУРИЗМА, Иво Анев