Икономически университет – Варна

Факултетни координатори

Факултетните координатори за заместник-декани на факултетите. Това са лицата, които одобряват и подписват учебнатата програма на студентите, заминаващи по програма "Еразъм+" за обучение и за практика:

Departmental coordinators – the Vice-Deans of the Faculties. These are the people who approve and sign the learning agreement for studies or traineeship of Erasmus+ outgoing students:

 • Финансово-счетоводен факултет

доц. д-р Недялко Вълканов, каб. 211/ 521

e-mail: n.valkanov@ue-varna.bg

 • Стопански факултет

доц. д-р Илиан Минков, каб. 229г

e-mail: minkov@ue-varna.bg

 • факултет „Управление“

доц. д-р Валентина Макни, каб. 1-417

e-mail: valentina.makni@ue-varna.bg

 • факултет „Информатика“

доц. д-р Янка Александрова, каб. 439

e-mail: yalexandrova@ue-varna.bg

 • център „Магистърско обучение“

Ана Янакиева, ет.1 Фронт офис

e-mail: ana_yanakieva@ue-varna.bg

 • Колеж по туризъм

доц. д-р Гинка Димитрова, каб. 2-216

e-mail: ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg

 • Faculty of finance and accounting

Assoc. Nedyalko Valkanov PhD, room 211/ 521

e-mail: n.valkanov@ue-varna.bg

 • Faculty of economics    

             Assoc. Prof. Ilian Minkov, PhD, room 229г

             e-mail: minkov@ue-varna.bg

 • Faculty of management

Assoc. Prof. Valentina Makni, PhD, room 1-417

e-mail: valentina.makni@ue-varna.bg

 • Faculty of computer science     

Assoc. Prof. Yanka Aleksandrova, PhD, room 439

e-mail: yalexandrova@ue-varna.bg

 • Master Degree Center

Ana Yanakieva, 1 floor, Front office

e-mail: ana_yanakieva@ue-varna.bg

 • College of Tourism

Assoc. Prof. Ginka Dimitrova, PhD, room 2-216

e-mail: ginka.zh.dimitrova@ue-varna.bg