Икономически университет – Варна

ТРЗ и Личен състав

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, организира курс по „ТРЗ и Личен състав“ с продължителност 30 учебни часа. Курсът е с практическа насоченост, предназначен е за работещи счетоводители, деловодители, икономисти, студенти и работодатели, които желаят да получат допълнителни знания и професионална подготовка относно трудовото и осигурителното законодателство.

Курсът „ТРЗ и Личен състав“ е атрактивен, от гледна точка на това, че той е насочен към една много проблематична и трудна материя, в която се съчетават данъчно, осигурително и счетоводно законодателство. Темите, които се разглеждат по време на курса са следните:

 1. Особености на трудово-правните отношения.
 2. Изчисляване и документиране на трудов стаж.
 3. Осигуряване по видове трудови договори.
 4. Специфики на гражданските договори, договорите за управление и контрол, договорите за изработка и др.
 5. Особености на прекратяване на срочни и безсрочни трудови договори.
 6. Разлика между трудов и осигурителен стаж. Методика за определяне на осигурителните прагове. Специфика на осигуряването – при безработица, общо заболяване и майчинство и др.
 7. Особености при осигуряването на морски лица и на самоосигуряващи се лица.
 8. Особености при определяне на работната заплата на лица полагащи нощен труд.
 9. Специфики на  Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 10. Специфики на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. в сила от 01.03.2019 г.)
 11. Особености по ЗДДФЛ, които засягат лицата в трудово – правни отношения с дадено предприятие.
 12. Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.
 13. Видове обезщетения съгласно Кодекса на труда.
 14.  Имуществена и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

 

Курсът ще започне на 13.01.2020 г., по утвърден график. Завършите курса ще получат Удостоверение за професионална квалификация. Цената на курса е 250 лв.

 

Кандидатстването се извършва със следните документи:

Студентската книжка (копие от първа и втора страница), когато лицето е студент от Икономически университет - Варна

Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето не е студент от Икономически университет – Варна

Медицинско свидетелство

Заявление по образец

Записването на специализантите се извършва при формиране на група с минимален брой 7 души до 10 януари 2020 г., при представяне на следните документи:

 • Именник (получава се от кабинет 214)
 • Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК

          IBAN: BG 73 STSA 93003129276200

          BIC: STSABGSF

трите имена, наименование на квалификационния курс: курс при ЦПО, ТРЗ и Личен Състав

 • 2 броя снимки размер 3,5/4,5

        

Мариана Гегова

Мариана Гегова

раб. време 8:00-16:30 ч., каб. 214

052 303265, 0884 699393

lifelonglearning@ue-varna.bg