Икономически университет – Варна

ТРЗ и личен състав

Центърът за професионално обучение (ЦПО) при Икономически университет – Варна, организира курс по „ТРЗ и Личен състав“ с продължителност 30 учебни часа. Курсът е с практическа насоченост, предназначен е за работещи счетоводители, деловодители, икономисти, студенти и работодатели, които желаят да получат допълнителни знания и професионална подготовка относно трудовото и осигурителното законодателство.

Курсът „ТРЗ и Личен състав“ е атрактивен, от гледна точка на това, че той е насочен към една много проблематична и трудна материя, в която се съчетават данъчно, осигурително и счетоводно законодателство. Темите, които се разглеждат по време на курса са следните:

 1. Особености на трудово-правните отношения.
 2. Изчисляване и документиране на трудов стаж.
 3. Осигуряване по видове трудови договори.
 4. Специфики на гражданските договори, договорите за управление и контрол, договорите за изработка и др.
 5. Особености на прекратяване на срочни и безсрочни трудови договори.
 6. Разлика между трудов и осигурителен стаж. Методика за определяне на осигурителните прагове. Специфика на осигуряването – при безработица, общо заболяване и майчинство и др.
 7. Особености при осигуряването на морски лица и на самоосигуряващи се лица.
 8. Особености при определяне на работната заплата на лица полагащи нощен труд.
 9. Специфики на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 10. Специфики на Наредба № 5 за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл.62, ал.5 от Кодекса на труда (изм. и доп. ДВ. бр.12 от 8 Февруари 2019г. в сила от 01.03.2019 г.)
 11. Особености по ЗДДФЛ, които засягат лицата в трудово – правни отношения с дадено предприятие.
 12. Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.
 13. Видове обезщетения съгласно Кодекса на труда.
 14.  Имуществена и дисциплинарна отговорност по Кодекса на труда.

Курсът ще стартира през м. октомври 2022 г.  и е с продължителност 2 месеца в задочна форма на обучение. Завършилите курса ще получат Удостоверение за професионална квалификация. Цената на курса е 280 лв.

Кандидатстването се извършва със следните документи:

 • Копие на диплома за висше или средно образование, когато лицето е действащ студент
 • Медицинско свидетелство
 • Заявление по образец
 • Бележка за внесена такса за обучение в Банка ДСК
  IBAN: BG 73 STSA 93003129276200
  BIC: STSABGSF
  трите имена, наименование на квалификационния курс: ТРЗ и Личен Състав
 • 2 броя снимки размер 3,5/4,5

Заявление за записване

Свържете се с нас