Икономически университет – Варна

Мениджмънт на човешките ресурси

Квалификацията е разработена на основата на мисията на Икономическия университет и специалност “Мениджмънт” за създаване на условия за обучение през целия живот.

Важно условие за успеха на съвременната организация е управлението на човешките ресурси. Задачата на квалификацията по “Мениджмънт на човешките ресурси” е да се усвоят знания и умения за използване на набор от конкретни инструменти за осъществяване на това управление.

Тя е насочена към широк кръг от хора – от специалисти в практиката до студенти - бакалаври и магистри, които имат нужда от професионални знания в областта на мениджмънт на човешките ресурси.

Квалификацията по “Mениджмънт на човешките ресурси” включва няколко модула:

  1. Трудово право
  2. Набор и подбор на персонала
  3. Оценка на персонала
  4. Информационни системи за МЧР
  5. Специализиращ семинар

Продължителност на обучението:  6 мес

Формата на обучение е задочна, като занятията се провеждат присъствено (с възможност за хибриден формат) в събота и неделя.

Сертифициране: След приключванe на обучението участниците получават свидетелство с присъдена професионална квалификация "Специалист човешки ресурси", издадено от Икономически университет - Варна.

Таксата за обучението е в размер на 630,00лева. Може да бъде заплатена в касата на университета или чрез банков превод.

Обслужваща търговска банка:

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG59UNCR70003125161789
BIC: UNCRBGSF
Титуляр: Икономически университет - Варна

Във вносната бележка, в полето "Задължено лице" се изписва име /собствено, бащино и фамилно/, а за "Основание на плащане" се изписва "ЦПО, Квалиф. МЧР"

Провеждането на квалификацията ще започне при записване за участие на не по-малко от 10 курсиста.

Срок за записване : до 12.02.2024г.

Стартиране на обучението : 24.02.2024г.

Тук можете да изтеглите заявление за кандидатстване - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ